Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл

2024 оны 1 дүгээр улиралын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, ХАРЬЯА АГЕНТЛАГТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ            “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн өргөд...

2023 онд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, ХАРЬЯА АГЕНТЛАГТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ             “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн...

2023 оны 3 дугаар улиралын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

ТАНИЛЦУУЛГА ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, ХАРЬЯА АГЕНТЛАГТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ             “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Ирг...

2022 онд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, ХАРЬЯА АГЕНТЛАГТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ             “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн өргөдөл...

2022 оны хагас жилийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ, ХАРЬЯА АГЕНТЛАГТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ 2022.07.06             “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэ...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2023 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2023 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА   2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр                                   &...

2022 оны 1 дүгээр улирлын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

      “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай “ Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн я...

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай “ Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон холбогдох ал...

2021 оны гуравдугаар улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай “ Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон холбогдох ал...

2020 оны 02 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2020 оны 02 дугаар сарын 01-29-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 26 өргөдөл, ирснээс  шийдвэрлэсэн 23, хуулийн хугацаа болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 3 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 88,4%-тай байна. Хуулийн хугацаа хэтр...

2020 оны 01 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-31-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 31 өргөдөл, ирснээс  шийдвэрлэсэн 26, хуулийн хугацаа болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 5 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 83,8%-тай байна. Хуулийн хугацаа хэтр...

2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-30-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 35 өргөдөл, ирснээс  шийдвэрлэсэн 34, хуулийн хугацаа болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 1 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 97,1%-тай байна. Хуулийн хугацаа хэтрү...