Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

2.2. Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл:

Зам, тээврийн яам нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:

2.2.1. эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн өсөлтийг хангахуйц зам, тээврийн сүлжээг бий болгох, түүний дотор төмөр замын сүлжээ, суурь бүтцийг өргөтгөх, шинээр тавих үйл ажиллагааг Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын дагуу нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх;

2.2.2. тээврийн дэвшилтэт технологи, тээвэр ложистикийн тогтолцоог нэвтрүүлж, тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3. хууль тогтоомж, стандарт, норм, нормативыг шинэчилж, салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох;

2.2.4. салбарын санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх;

2.2.5. салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих;

2.2.6. салбарын боловсон хүчинг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, боловсролыг нь дээшлүүлэх оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлж, төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах.

2.4. Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Зам, тээврийн яам нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

2.4.1. салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, төсөв төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих;

2.4.2. төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, эрх зүйн зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

2.4.3. авто замын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

2.4.4. авто тээврийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

2.4.5. төмөр зам, далай ашиглалт болон усан замын тээврийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

2.4.6. салбарын хэмжээнд хяналт шалгалт, бүртгэлийг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх;

2.4.7. хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад дотоод хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

2.4.8. иргэний нисэхийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах.

2.5. Үйл ажиллагааны гол зорилт

Зам, тээврийн яамны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

2.5.1. Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

2.5.1.1 салбарын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах;

2.5.1.2. салбарын стандарт, норм нормативийг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг бодлогын удирдамжаар хангах;

2.5.1.3. салбарын төсөв, санхүү, дотоод, гадаад хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

2.5.1.4. гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрийг өргөжүүлэх, зохицуулахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

2.5.2. Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.2.1. төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах;

2.5.2.2. хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах;

2.5.2.3. хууль тогтоомжийн үзэл баримтлал, төсөл боловсруулах, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөлгөө үзүүлэх.

2.5.3.Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.3.1. автозамын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах;

2.5.3.2. автозамын салбарыг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах;

2.5.3.3. автозамын барилга үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, барилга үйлдвэрлэлийн технологийг шинэчлэх, аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх;

2.5.3.4. зам ашиглалт, засварын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зам ашиглалт, засварын байгууллага, аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх.

2.5.4. Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

2.5.4.1. автотээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах;

2.5.4.2. автотээврийн салбарыг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах; техник, технологийг шинэчлэх ажлыг зохицуулах, мэргэшлийн удирдлагаар хангах.

2.5.5. Үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.5.1. төмөр замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах;

2.5.5.2. далай ашиглалт болон усан замын тээврийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах.

2.5.6.Үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.6.1. салбарын хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө, стандарт, норм нормативийн хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийх, бүртгэлийг зохион байгуулах, мэдээлэх;

2.5.6.2. харьяа агентлаг, байгууллага болон өмчийн бүх хэлбэрт аж ахуйн нэгжид хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх;

2.5.6.3. төмөр зам, автозам, авто тээвэр, далай ашиглалт, усан замын болон иргэний нисэхийн салбарын аюулгүй байдлыг хангах, ослоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

2.5.7. Үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.7.1. хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад дотоод хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

2.5.7.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

2.5.7.3. яам, харьяа агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, зөвлөмж гаргах, захиргааны дотоод хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх;

2.5.7.4. салбарын төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад дотоод аудит хийх, эрсдлийн удирдлагаар хангах;

2.5.7.5. салбарын эдийн засгийн статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажиллагсад, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.

2.5.8. Үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.8.1. иргэний нисэхийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах;

2.5.8.2. иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах.