төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Үндэсний хөтөлбөр

“АГААРЫН ТЭЭВРИЙГ ХЯЛБАРШУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын нэгдэн орсон  Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 9 дүгээр хавсралтын 8.17-д “Хэлэлцэн тохирогч улс бүр Чикагогийн конвенц болон Хавсралт 9-ийн шаардлагын дагуу Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөртэй байна” гэж заасны дагуу  Зас...

“ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

            Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц 1944 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр батлагдсан бөгөөд түүний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 1974 онд “Иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах тухай”&...

“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц 1944 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр батлагдсан бөгөөд түүний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 1974 онд “Иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах тухай”  /security/ олон улсын стандарт, зөвлөмжүүдийг багтаасан 17 ду...

“Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга

Монгол Улс Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 9 дүгээр хавсралтын 8.17-д заасан стандартад “Хэлэлцэн тохирогч улс бүр Чикагогийн конвенц болон Хавсралт 9-ийн шаардлагын дагуу Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөртэй байна” гэж заасны дагуу Засгийн газрын ...