Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Үндэсний хөтөлбөр

“АГААРЫН ТЭЭВРИЙГ ХЯЛБАРШУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын нэгдэн орсон  Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 9 дүгээр хавсралтын 8.17-д “Хэлэлцэн тохирогч улс бүр Чикагогийн конвенц болон Хавсралт 9-ийн шаардлагын дагуу Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөртэй байна” гэж заасны дагуу  Зас...

“ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

            Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц 1944 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр батлагдсан бөгөөд түүний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 1974 онд “Иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах тухай”&...

“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц 1944 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр батлагдсан бөгөөд түүний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 1974 онд “Иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах тухай”  /security/ олон улсын стандарт, зөвлөмжүүдийг багтаасан 17 ду...

“Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга

Монгол Улс Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 9 дүгээр хавсралтын 8.17-д заасан стандартад “Хэлэлцэн тохирогч улс бүр Чикагогийн конвенц болон Хавсралт 9-ийн шаардлагын дагуу Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөртэй байна” гэж заасны дагуу Засгийн газрын ...