төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, дүрэм, журмын жагсаалт

“Агаарын тээврийг хялбаршуулах журам” шинэчлэн батлагдлаа.

     Монгол Улс 1989 онд нэгдэн орсон Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 9 “Хялбаршуулах”-д “Хэлэлцэн тохирогч улс бүр Чикагогийн конвенци болон Хавсралт 9-ийн шаардлагын дагуу “Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр&rdquo...

“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журам” шинэчлэн батлагдлаа

     Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журам”-ыг хэлэлцэн шинэчлэн баталлаа.      Монгол Улс 1989 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр нэгдэн орсон “Олон улсын иргэний нисэхийн т...

Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас 2017-2018 оныг “Төмөр замын тээврийн салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах” зорилтыг тавьж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 16, 230, 2018 оны 03, 13 д...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРҮҮД

Төмөр замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт № Тушаалын   Баталсан албан тушаалтан   Тушаалын утга ХЗ...

АВТО ЗАМЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Автозамын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт   Д/д Тушаалын Баталсан албан тушаалтан   Тушаалын утга ХЗДХЯ-нд бү...

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ

Автотээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт № Тушаалын Баталсан албан тушаалтан                         &n...

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

  1     390/180     2007.11.08     БХЯ/ЗТАЖЯ Журам батлах тухай-“Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусга...