Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ

2023/05/01

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ

Тушаалын

 

Баталсан албан тушаалтан

Тушаалын утга

Бүртгэгдсэн

дугаар

огноо

огноо

дугаар

Иргэний нисэхийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааныхэм хэмжээний актын жагсаалт

1

261

2002.09.12

Дэд бүтцин хөгжлийн сайд

Дүрэм      батлах    тухай-Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мөрдөх

 

ИНД-104 “Планерын үйл ажиллагаа” гуравдугаар, ИНД-105 “Шүхрийн үйл ажиллагаа” дөрөвдүгээр, ИНД-106 “Дельтапланы үйл ажиллагаа” тавдугаар, ИНД-108 “Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр” зургаадугаар, ИНД-144 “Нисэхийн хангамжийн байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх” долоодугаар

ИНД-301           “Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох” аравдугаар хавсралтаар,

2002.11.30

1927

2

 

 

 

 

03

 

 

 

 

2006.01.16

 

 

 

 

ЗТАЖЯ

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-ИНД-129 “Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх” дүрмийг нэгдүгээр, ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-хүнд онгоц”, ИНД- 125 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-дунд онгоц”, ИНД-135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-бага оврын онгоц, нисдэг тэрэг” дүрмүүдэд орох нэмэлт, өөрчлөлтийг хоёрдугаар, ИНД-303 “Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал” дүрэмд оруулах нэмэлт,

өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар

 

 

 

 

 

2009.05.13

 

 

 

 

3028

3

111

2010.04.16

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах” нэгдүгээр, ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл” зургаадугаар,

ИНД-138 “Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа” арваннэгдүгээр, ИНД-183 “Иргэний нисэхийн итгэмжлэгдсэн шалгагч” арвандөрөвдүгээр, ИНД-203 “Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах” арвантавдугаар хавсралтаар

 

 

 

 

 

2010.04.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3137

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

2010.05.07

 

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-11 “Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх” нэгдүгээр, ИНД-131 “Агаарын хөлгийн түрээс” арван зургаадугаар, ИНД-144 “Нисэхийн         хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” арван есдүгээр,  ИНД-329 “Тээвэрлэлтийн гэрээ” хорин гуравдугаар, ИНД-331 “Зорчигчдын бүртгэл” хорин дөрөвдүгээр,

 

 

 

 

 

2010.05.14

 

 

 

 

 

3145

5

 

 

 

 

211

 

 

 

 

2010.06.17

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах, дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ИНД-191 “Иргэний нисэхийн

аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар

 

 

 

 

2010.06.27

 

 

 

 

3169

6

 

 

 

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

2010.10.05

 

 

 

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

“Дүрэм батлах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 111 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах”-д болон “Дүрэм батлах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 112 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар баталсан ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц”-д оруулах өөрчлөлт, “Дүрэм батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 211 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан ИНД-140 “Нисэхийн аюулгүй

байдлын           үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хоёрдугаар хавсралтаар

 

 

 

 

 

 

 

2010.10.28

 

 

 

 

 

 

 

3194

7

119

2019.04.22

ТХЯ

Агаарын зайг тогтоох тухай нисэх буудлуудын хяналтын агаарын зай/

2019.04.22

4363

8

187

2019.06.12

ЗТХС

Багц дүрэм батлах тухай /Иргэний нисэх/ Сайдын 2021 оны А/16 тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав/

2019.06.21

4414

9

А/10

2022.01.19

ЗТХС

“Агаарын зам шинэчлэн батлах тухай”

2022.02.10

5705

10

А/38

А/24

2022.02.09

ЗТХСайд  БХС

“Улсын агаарын хөлгийн  онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам” “Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглаж журам”

2022.

5741

Авто замын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааныхэм хэмжээний актын жагсаалт

11

22

2004.11.15

ЗТАЖС

Норм дүрэм батлах тухай-“Авто замын уур амьсгал, геотехникийн            нөхцөл” БНбД  /АЗУАГ 2.01.01-2004/

 

2004.11.19

 

2492

12

222

2006.12.28

БХБЯ

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай- “Хот,

суурины гудамж, зам төлөвлөлт" БНбД 32-01-06

2007.01.30

2678

13

 

 

 

216

 

 

 

2011.08.09

 

 

 

ЗТБХБЯ

Техникийн шаардлага, норм ба дүрэм, батлах тухай-“Автозам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын техникийн шаардлага”-ыг нэгдүгээр, “Автозам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын    ажлын    үйлдвэрлэлийн    жишиг норм” /БНбД 81-20-08/-ыг хоёрдугаар, “Автозам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн жишиг норм”     /БНбД  81-26-08/-ыг  гуравдугаар хавсралтаар

 

 

 

2012.01.30

 

 

 

3310

14

122

2012.05.03

ЗТБХБЯ

Техникийн шаардлага, норм ба дүрэм батлах тухай-“Автозамын гүүр ба хоолой төсөвлөх” //БНбД 32-02.11/ норм

2012.05.22

3321

15

37

2016.02.18

ЗТЯ

Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, урсгал засвар, онцгой ажлуудыг гүйцэтгэх хугацааны норм” /БНД 80-04-15/-ыг нэгдүгээр хавсралтаар “Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын зохион байгуулалтын техникийн дүрэм” /УББ 13-202-15/-ийг хоёрдугаар хавсралтаар

2016.04.14

3632

16

49

2018.03.14

ЗТХЯ

“Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах журам”

2018.05.03

3893

17

108

2018.05.22

ЗТХЯ

Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах,мэргэжлийн зэрэг олгох журам

2018.06.06

3940

18

168

2018.08.14

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах тухай  / 2019 оны 02  дугаар сарын 22-ны өдрийн  45 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон/

2018.08.14

 

3987

19

228

2018.10.18

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажилд техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам

2018.11.01

4018

20

256

2019.07.31

ЗТХЯ

Норм батлах тухай  Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох /Сайдын 2022 оны А/20 тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

2019.08.26

4457

21

154А/159

2020.08.20

Сангийн сайд ЗТХСайдын хамтарсан

Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр санхүүжүүлэх журам

2020.09.23

4872

22

А/185

2020.09.24

ЗТХС

“Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам”

 

2020.10.02

4891

23

А/101

2021.06.30

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай-"Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам

2022  оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, нөхцөл шаардлагыг шинэчлэн батлах тухай” А/72 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон.

2021.08.13

5430

24

А/116

2021.09.15

ЗТХС

Журам батлах тухай /Олон улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгуулж ашигласны төлбөр авах/

2021.08.13

5431

Усан замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааныхэм хэмжээний актын жагсаалт

 

25

 

45

 

2006.04.05

 

ЗТАЖЯ

Журам батлах тухай-Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй

ачаа тээвэрлэх журам

 

2006.09.27

 

2637

 

 

26

263

2017.12.21

ЗТХС

Дүрэм батлах тухай  "Усан замын тээврийн хэрэгсэлийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм" "Усан замын тээврийн хэрэгсэлээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм" " тээврийн дагалдах бичгийн загвар"

2018.02.15

3861

 

 

 

 

 

 

27

119

2018.07.09

 

зтхя

Усан тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх,тоо бүртгэл хөтлөх,Улсын дугаар олгох журамыг нэгдүгээр  усан замын тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээний загварыг хоёрдугаар, усан замын тээврийн хэрэгсэлийн  улсын дугаарын тэмдэглэгээ, хэмжээг дөрөвдүгээр, усан замын тээврийн хэрэгсэлийн техникийн хяналтын үзлэг оношлогооны загварыг тавдугаар, усан замын тээврийн хэрэгсэлийн бүртгэлийн маягтыг зургадугаар хавсралтаар

2018.07.09

 

3957

 

28

277

2018.12.11

ЗТХЯ

Дүрэм батлах тухай- Усан замын техник ашиглалтын дүрэм

2018.12.18

4080

 

29

78

2019.03.15

ЗТХЯ

Журам батлах тухай “Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам”

2019.03.22

4283

 

 

 

 

 

30

269/А/271

2019.08.06

ЗТХЯ/ХНХЯ

Журам, сургалтын жишиг хөтөлбөр батлах тухай” Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “сургалтын жишиг хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний загварыг гуравдугаар хавсралтаар

2019.09.16

4466

31

А/179

2020.09.17

ЗТХЯ

Техникийн шаардлага батлах тухай/ Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага батлах тухай

2020.09.22

4871

 

32

A/228

2020.12.08

ЗТХЯ

“Аргачлал батлах тухай” Усан замын зорчигч,тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал   батлах тухай

2020.12.17

4924

Автотээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээнийактын жагсаалт

33

101

2007.06.29

ЗТАЖЯ

Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай

2007.07.75

2740

 

34

 

188

 

2009.07.22

 

ЗТБХБЯ

Журам батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”

 

2009.09.01

 

3072

 

 

35

 

161/229

 

2010.05.07

 

ЗТБХБЯ/БСШ УЯ

Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-ыг хоёрдугаар,

2010.05.21

 

3154

 

36

 

А/63/67

 

2011.03.07

 

БОАЖЯ/ ЗТБХБЯ

Журам батлах тухай-“Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан

ангилал тогтоох журам”

 

2011.03.15

 

3228

37

 

301

 

2011.11.03

 

ЗТБХБЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай-“Тээвэрлэлттэй

холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам”

 

2011.11.18

 

3290

38

 

90

 

 

 

 

 

2016.04.12

 

 

ЗТЯ

Журам батлах тухай /авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох/

ЗТХСайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай А/112  дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон.

2016.04.26

 

3633

39

190

2017.09.21

ЗТХЯ

Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай

 

2017.10.02

3793

40

390

2019.12.3

ЗТХЯ

Жишиг норм, батлах тухай /автомашины 100 км гүйлтэд зарцуулах шатахуун зарцуулалтын жишиг норм/

2020.01.10

4628

41

А/24

2020.01.30

ЗТХЯ

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэм  -1 дүгээр хавсралт

Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм-2 дугаар хавсралт

/ЗТХС-ын 2021 оны А/124, 2022 оны А/113 тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

2020.02.12

4707

42

А/86

2020.04.27

ЗТХЯ

Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”

 

2020.09.03

4863

43

А/222

2020.11.18

ЗТХЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай “Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”

 

2020.11.30

4913

44

 

А/199

 

2021.12.31

 

ЗТХС

“Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам батлах тухай шинэчлэн баталсан”

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны “журамд өөрчлөлт оруулах тухай” А/302, А/313 дугаар тушаалар тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орсон.

 

2014.01.06

 

3422

Төмөр замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааныхэм хэмжээний актын жагсаалт

45

146

2017.07.28

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам/

2017.09.13

3789

46

148

2017.08.02

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцлийг тодорхойлох журам”

2017.09.13

3790

47

А/153

2020.08.17

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Төмөр замын гарам ашиглах журам”

2020.28.27

4855

48

А/154

2020.08.17

ЗТХС

“Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм батлах тухай”

 

2020.08.27

4856

49

А/71,А/55

2021.05.12

ЗТХСайд, ТЕГ-ын даргын хамтарсан тушал

Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам

2021.06.14

5307

50

А/146

2021.09.15

ЗТХС

Жагсаалт батлах тухай /Аюултай бүсийн дэглэм/

 

2021.10.08

5488

51

A/89

2023.03.31

ЗТХС

Журам батлах тухай /Далайн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах журам

2023.04.25

6217

52

     А/90

2023.03.31

ЗТХС

 Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны журам

2023.04.25

6218

53

А/91

2023.03.31

ЗТХС

 Хүлээн зөвшөөрөгдсөн  байгууллагыг томилх, түүний ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааг хянан зохицуулах журам

2023.04.25

6219

54

А/92

2023.03.31

ЗТХС

Далбайны эзэн улсын  хяналт, шалгалт хийх журам

2023.04.25

6220

 

 

---oOo---

 

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх