Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НИЙТИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2019/05/22
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НИЙТИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 

Шаардлагатай баримт бичгийн нэр

 

Тайлбар

1

Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт бүхий албан бичиг

Хүсэлтийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад хаяглан ирүүлнэ.

2

Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Баталгаажуулсан байна.

3

Гэрчилгээжүүлэх объектын танилцуулга

Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний салбар замын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл

4

Өмчлөлттэй холбоотой эрх зүйн баримт бичиг /үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, өмч хувьчлалын шийдвэр, худалдах, худалдан авах гэрээ, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ, түрээсийн гэрээний аль нэг/

Баталгаажуулсан байна.

5

Объектод хамаарах газар эзэмшлийн гэрчилгээний хуулбар, эзэмшлийг баталгаажуулах баримт / кадастрын зураг/

Баталгаажуулсан байна.

6

Техникийн иж бүрэн үзлэгийн акт /хүлээн авсан/

Актанд тусгагдсан дүгнэлтийн дагуу хийсэн ажлын тайланг хавсаргана.

7

Объектийн техникийн шаардлага

 

Техникийн болон ашиглалтын үндсэн үзүүлэлтийг хүснэгтлэн үзүүлнэ.

8

 

Обьектийн дагуу аясын болон дэвсгэр зураг 

Эрх бүхий байгууллагаар хийлгэсэн  замын схем, гүйцэтгэлийн техникийн зураг.

9

Зам арчлалтын гэрээ

Баталгаажуулсан байна.

 

Тодруулга:

  • Холбогдох тодруулга, мэдээллийг 21-245960 дугаарын утсаар Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Т.Уянга-с лавлана уу.

 

Нийтийн хэрэглээний зам, талбайд тавигдах шаардлага

Д/д

Үзүүлэлт

Утга

1.

Эзэмшигчийн нэр

 

2.

Байрлал

 

3.

Гэрчилгээжүүлэгдсэн замын нэр, дугаар

 

4.

Төмөр замын зэрэглэл

Хурдны, онцгой их ачааны нягтралттай, I, II,III,IV зэрэглэлийн аль нь болох

5.

Төмөр замын зориулалт

гол зам, өртөөний холбох, салбар замын аль нь болох

6.

Удирдах хэвгий, 0/00

 

7.

Замын эхлэл, төгсгөл

 

8.

Замын бүрэн урт, м

 

9.

Замын ашигт урт, м

 

10.

Зорчигч буулгалт, суулгалт болон ачилт, буулгалтын хийх хэсэглэх газрын нэр

 

11.

Дэрний төрөл

 

12.

Зам, төмрийн марк

 

13.

Зам төмрийн бэхэлгээний төрөл

 

14.

Суман шилжүүлгийн удирдлага, тоо хэмжээ

 

15.

Тухайн замд харьяалагдах хиймэл төхөөрөмж, тоо, тэнхлэгийн байршил (пк)

 

16.

Гармын байршил (пк), зэрэглэл

 

17.

Эпюр

 

18.

Замын зураг хийсэн ААН, огноо, дугаар

 

19.

Ашиглалтад оруулсан огноо

 

20.

Зам дээр байрлаж буй бусад техник тоног төхөөрөмж

 

21.

Бусад

 

 

Дагнасан хэрэглээний зам, талбайд тавигдах шаардлага

Д/д

Үзүүлэлт

Утга

1.

Эзэмшигчийн нэр

 

2.

Байрлал

 

3.

Салбар зам дахь нийт замын тоо

 

4.

Гэрчилгээжүүлэгдсэн замын дугаар, нэр

 

5.

Өртөө, зөрлөгт нийлэх уулзвар

 

6.

Замын эхлэл, төгсгөл

 

7.

Тухайн замд харъяалагдах суман шилжүүлгийн удирдлага, тоо, дугаар

 

8.

Замын бүрэн урт, м

 

9.

Замын ашигт урт, м

 

10.

Ачилт буулгалт хийх хэсэг

 

11.

Зам төмрийн марк

 

12.

Дэрний төрөл

 

13.

Тухайн замд харъяалагдах гарам

 

14.

Тухайн замд харьяалагдах хиймэл төхөөрөмж, тоо, тэнхлэгийн байршил (пк)

 

15.

Зам дээр байрлаж буй бусад техник тоног төхөөрөмж

 

16.

Замын зураг хийсэн ААН, огноо, дугаар

 

17.

Ашиглалтад орсон огноо

 

18.

Бусад

 

 

 

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НИЙТИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙН ГЭРЧИЛГЭЭ СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ  БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Шаардлагатай баримт бичгийн нэр

Тайлбар

1

Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт бүхий албан бичиг /Гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 21 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана/

 

  • Хүсэлтийг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хаяглан ирүүлэх.

 

2

Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Баталгаажуулсан байна.

3

Өмчлөлттэй холбоотой эрх зүйн баримт бичиг /үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, өмч хувьчлалын шийдвэр, худалдах, худалдан авах гэрээ, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ, түрээсийн гэрээний аль нэг/

Баталгаажуулсан байна.

4

Объектод хамаарах газар эзэмшлийн гэрчилгээний хуулбар, эзэмшлийг баталгаажуулах баримт / кадастрын зураг/

Баталгаажуулсан байна.

5

Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний замын аюулгүй байдлын гэрчилгээний эх хувь

 

6

Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний замын техникийн шаардлага /өөрчлөлт орсон бол энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсаргах/

 

7

Гэрчилгээжүүлэх объектын ашиглалт, үйл ажиллагааны тайлан /захиалагч байгууллагаас гаргасан тодорхойлолт, үр дүнг нотлох баримт бичиг, фото зураг/

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаагаар.

8

 

Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний замын дэвсгэр болон дагуу аясын зураг

Эрх бүхий байгууллагаар хийлгэсэн  замын схем, гүйцэтгэлийн техникийн зураг.

9

Зам арчлалтын гэрээ

Тухайн жилд мөрдөгдөх хүчин төгөлдөр гэрээ.

10

Зам шалгасан комиссын акт

Өргөдөл гаргахаас өмнөх сүүлийн улиралд хийсэн акт байж болно.

11

Харъяа татварын албаны тодорхойлолт

Татварын өргүй байна

 

Тодруулга:

  • Гэрчилгээ сунгуулахад гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 21 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.
  • Холбогдох тодруулга, мэдээллийг 21-245960 дугаарын утсаар Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Т.Уянга-с лавлана уу.
ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НИЙТИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ   
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх