Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2018/04/15
9.4 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ                  
         KEY INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT                    
                     
Үзүүлэлт Indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
                     
Тээсэн ачаа, мянган тонн Carried freight,  thousand tonnes   14 517.1 7 298.0 9 158.5 15 586.3 16 804.0 19 150.8 19 989.1 22 765.1
   орон нутгийн      local   8 575.6 5 439.1 5 960.4 7 558.7 8 304.4 9 231.3 8 537.6 9 484.6
   олон улсын     international   5 941.5 1 858.9 3 198.1 8 027.6 8 499.6 9 919.5 11 451.5 13 280.5
экспортын         export   2 753.4  864.1  769.1 1 468.3 4 638.8 5 637.7 7 095.3 7 886.8
импортын         import   2 209.7  864.3  916.8 1 166.0 1 546.2 2 188.2 1 994.0 2 302.7
дамжин өнгөрөх         transit    978.4  130.5 1 512.2 5 393.3 2 314.6 2 093.6 2 362.3 3 091.0
Ачаа эргэлт, сая тонн километр Freight turnover, million tonnes kilometers   5 087.8 2 279.5 4 282.5 9 947.7 10 286.7 11 462.6 12 371.0 13 493.3
   орон нутгийн      local   1 943.9 1 266.4 1 457.5 2 160.4 2 631.2 2 860.7 2 292.4 2 473.5
   олон улсын     international   3 443.9 1 013.1 2 825.0 7 787.3 7 655.5 8 601.9 10 078.6 11 019.7
экспортын          export   1 323.1  542.2  736.8 1 272.0 4 315.9 5 251.8 6 524.1 6 417.6
импортын          import    734.8  326.0  409.7  528.8  770.4 1 026.2  932.3 1 171.1
дамжин өнгөрөх          transit   1 086.0  144.9 1 678.5 5 986.6 2 569.2 2 323.9 2 622.1 3 431.0
Зорчигчид, мянган хүн Passengers carried, thousand passengers   2 600.0 2 831.5 4 282.5 4 227.1 3 516.3 2 794.7 2 645.5 2 630.3
   олон улсын     international    400.0  194.4  135.5  185.6  144.2  141.9  114.8  104.8
   дотоодын     local   2 200.0 2 637.1 4 147.0 4 041.5 3 372.1 2 652.8 2 530.7 2 525.5
Зорчигч эргэлт, сая хүн км Passenger turnover, million passengers kilometers   570.1  679.7 1 067.2 1 234.3 1 220.0  996.7  955.5  973.2
                     
1 км төмөр замд ногдох Per 1 kilometer railway length                  
     ачаа эргэлт, мянган тонн километр    Freight turnover, thousand ton kilometers   2 803.2 1 255.9 2 365.2 5 480.8 5 667.6 6 315.5 6 816.0 7 434.3
     зорчигч эргэлт, мянган хүн километр    Passengers turnover, thousand passenger                   
   kilometers 314.0 374.5 589.4 680.0 672.2 549.2 526.4 536.2
                     
                     
9.5 АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ                    
         KEY INDICATORS OF ROAD TRANSPORT                    
                     
Үзүүлэлт Indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Тээсэн ачаа, мянган тонн Carried freight, thousand tonnes    39 438.9  1 648.5  1 480.4  8 081.7  12 610.2  13 043.7  20 406.2  31 212.9
Ачаа эргэлт, сая тонн километр Freight turnover, million tonnes kilometers    1 870.9   152.9   126.1   311.0  1 834.0  2 374.0  4 236.2  5 661.3
                     
Зорчигчид, сая хүн Passengers carried, million passengers   228.8 107.2 88.4 188.2 246.7 256.5 260.7 212.2
Зорчигч эргэлт, сая хүн километр Passenger turnover, million passengers kilometers      914.6   424.3   364.2   639.8  1 480.2  1 940.5 1 959.9  2 040.9
                     
Сайжруулсан авто замын нийт урт, километр Total improved auto road, kilometer    4 316.9  3 222.7  3 453.5  6 126.7  6 734.4  9 812.1  10 126.0  10 355.2
                     
1000 км2 нутаг дэвсгэрт ногдох  Improved auto road km,                   
сайжруулсан авто зам, километр per 1000 km2    2.8 2.1 2.2 3.9 4.3 6.3 6.5 6.6
                     
Cайжруулсан 1 км авто замд ногдох Per 1 km improved auto road                  
     ачаа эргэлт, мянган тонн километр    Freight turnover, thousand tonnes kilometers     433.4  47.4  36.5 50.8  272.3  241.9  418.3  546.7
     зорчигч эргэлт, мянган хүн километр    Passengers turnover, thousand passengers                    
   kilometers     211.9  131.7  105.5  104.4  219.8  197.8  193.6  197.1
                     
                     
                     
9.6 ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ                  
         KEY INDICATORS OF CIVIL AIR TRANSPORT                  
                     
Үзүүлэлт Indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Тээсэн ачаа, тонн Carried freight, tonne   10 900.0 2 661.6 2 877.0 2 015.5 1 642.9 2 839.3 3 097.6 3 083.8
      шуудан     mail   3400.0 303.6 500.2 444.9 381.2 218.3 257.3  219.8
      тээш     luggage    2 200.0  1 322.4   478.7   394.0   273.7   213.0   151.9  115.4
      ачаа     freight    5 300.0  1 035.6  1 898.1   176.6   988.0  2 408.0  2 688.4 2 748.5
                     
 Зорчигчид, мянган хүн Passengers carried, thousand passengers    800.0  225.2  252.4  335.3  398.2  616.7  673.2  834.0
      олон улсын     international   -  78.6  117.1  205.3  277.1  425.9  436.5  519.3
      дотоодын     domestic   -  146.6  135.3  130.0  121.1  190.8  236.7 314.6
                     
Олон улсын нислэгийн тоо Number of international flights     12 439 28 074 50 545 72 984 97 116 105 936 118 874
      дамжин өнгөрөлтийн тоо     overfreight   - 12 128 25 675 47 109 67 936 90 686 99 210 110 953
      олон улсын буулт, хөөрөлт     international landing and take off    -  311 2 399 3 436 5 048 6 430 6 726 7 921
Орон нутгийн нислэгийн тоо local flight   - - - 6 677 6 748 4 556 4 956 5 673
                     
9.7 САЙЖРУУЛСАН АВТО ЗАМЫН УРТ, километр                    
         IMPROVED AUTO ROAD LENGTH, kilometer                    
                     
Үзүүлэлт Indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Сайжруулсан зам Improved auto road-total 4 316.9 3 222.7 3 453.5 6 126.7 6 734.4 9 812.1 10 126.0 10 355.2
                     
     хатуу хучилттай       with hard cover   1 243.0 1 413.4 1 567.4 2 278.6 3 015.6 7 125.3 7 456.6 8 431.4
     хайрган хучилттай       with gravel cover   - -  938.4 1 980.3 2 071.6 1 715.6 1 696.8 1 308.9
     сайжруулсан хөрсөн зам       improved soil road   - -  947.7 1 867.8 1 647.2  971.2  972.6  614.9
Эх үүсвэр: Зам, тээврийн хөгжлийн яам                     
Source: Ministry of Road and Transport Development                    

 

Татах

Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/   
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх