төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа

Архивын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон акт

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт      Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалт ...