төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит

Яамны үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтэд 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын товч тайлан

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх,  төрийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, хүнд сурталгүй, авлигаас ангид байлгах,  иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээг ил тод хөнгөн шуурхай болгох, хангах талаар Зам, тээврийн хөгж...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА

ЗТХЯ-ны ТНБД-ын 170 тушаалын 282 үүрэг даалгаврыг хяналтад авч, хэрэгжилтийн явцад 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Хяналтад байгаа нийт үүрэг даалгаврын 213 нь биелсэн, 38 заалт 70%, 9 заалт 30%, 1 заалт хэрэгжээгүй буюу биелэлтээ ирүүлээгүй, 10 заалтын хэрэгжүү...