Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл

2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 351 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 347, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 4 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 98,8%-т...

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/2018.02.28-2018.05.31 /Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цаг тухайд нь цахим болон дэвтрээр бүртгэн карталж удирдлагад танилцуулан холбогдох газар, хэлтэс, мэргэжилтэнд хувиарлан шийд...

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/2018.01.01-2018.02.28/         Салбар хэлтэс Бүгд Хуудас Хариутай Шийдвэр лэсэн Хяналтанд байгаа Хугацаа хэтэрсэн...

2017 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

  2017 оны 10 сарын 04  № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн   Судлагдаж байг...

2017 ОНЫ 8-Р САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

    № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн   Судлагдаж байгаа   ...

2017 оны 7-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

    2017 оны 08 сарын 02  № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа ...

2017 оны 6-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

  2017 оны 07 сарын 02 № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа ...

2017 оны 5-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2017 оны 5-р сард иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2017 оны 06 сарын 02  № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухай...

2017 оны 4-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

№ Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа ТЗУГ БТГ ...