Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Бодлогын баримт бичиг

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХАМААРАХ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРГААН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЛОО

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2021 оны 314 дүгээр тогтоол (https://legalinfo.mn/mn/detail/16231300391091 -аас татан авч үзнэ үү)-оор нийт 62 бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийг хүчингүй болгосон байна. Уг тогтоолын дагуу зам, тээвр...

ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоолын хавсралт   ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО Нэг. Нийтлэг үндэслэл Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (2015-2030), Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засгийг сэ...

ТӨРӨӨС ИННОВАЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Засгийн газрын 2018 оны 233 дугаар       тогтоолын хавсралт   ТӨРӨӨС ИННОВАЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО Нэг. Нийтлэг үндэслэл Дэлхийн ихэнх улс шинжлэх ухаан, технологийн ололтод тулгуурлан мэдлэгийн эдийн засаг, дэвшилтэт болон өндөр технологийг хөгжүүлэх, хө...

“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт   “АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА     НЭГ.ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ        &...

ТӨРӨӨС ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралт ТӨРӨӨС ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын зорилго 1.1.1.Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого /цаашид "Бодлого" гэх/-ын з...

ТӨРӨӨС АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Засгийн газрын 2018 оны 321 дүгээр                   тогтоолын хавсралт ТӨРӨӨС АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2026) Нэг. Ерөнхий мэдээлэл 1.1. Автотээврийн салбарт тулгамдаж буй асуудал Тээвр...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Оршил Зам, тээврийн хөгжлийн яам (цаашид “яам” гэх)-ны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр (цаашид "хөтөлбөр" гэх)-т Зам, тээврийн хөгжлийн сайд (цаашид “сайд” гэх)-ын эрхлэх ажлын хүрээний асуудлаар сайдын болон За...

Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого

  Улсын Их Хурлын 2013 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого" баримт бичгийг pdf формартаар татан авч үзнэ үү.