Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Зөвлөмж

2024/04/10

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5.1 дэх заалтад “Хяналт шалгалтыг төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллага, орон нутагт хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага /цаашид “хяналт шалгалтын байгууллага” гэх/ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хийх бөгөөд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх, гүйцэтгэлийн гэж ангилна” гэж заасан байдаг.

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Салбарын хяналтын газраас АВТО ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2023 онд төлөвлөгөөт 197, төлөвлөгөөт бус 26, гүйцэтгэлийн 18 хяналт шалгалт хийж, улсын ахлах байцаагчийн 157 албан шаардлага, 1 акт,  22 дүгнэлт, 11 зөвлөмжийг хүргүүлсэн бөгөөд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хийсэн хяналт шалгалтаар 40 ААНБ-д нийт 73 сая төгрөгийн торгууль оногдуулж, 100% барагдуулсан байна.

Засгийн газрын 2020 оны 479 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хяналт шалгалт хийх нийтлэг журмын 16.1 дэх заалт “Хяналтын хуудсыг тухайн асуудлыг эрхэлсэн хяналт шалгалтын байгууллага батална” заалтуудыг үндэслэн Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар Зам, тээврийн салбарын авто замын чиглэлээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх  “Хяналтын хуудас”-ыг баталсан.

код

Хяналтын хуудас

Асуултын тоо

04.2.1

Гүүрийн барилга, их болон ээлжит засвар, шинэчлэлтийн ажил

30

04.2.2

Гүүрийн арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажил

25

04.2.3

Aвто замын барилга, их болон ээлжит засвар, шинэчлэлтийн ажил

35

04.2.4

Авто замын арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажил

25

04.2.5

Агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас, явгалах зам, перрон, зогсоол болон бусад зам талбайн угсралт, шинэчлэлт, засварын ажил

41

04.2.6

Авто зам, замын байгууламжийн техник, технологийн хяналт гүйцэтгэх ажил

14

04.2.7

Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдал

14

04.2.8

Авто зам, замын байгууламжийн барилга засварын ажилд ашиглах материал, бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, заводын үйл ажиллагаа

12

04.2.9

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллагын үйл ажиллагаа

11

  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5.7-д “Хяналт шалгалтыг зөвхөн удирдамж, хяналтын хуудсанд заасан асуудлын хүрээнд хийж гүйцэтгэнэ” гэж заасан байдаг. Иийд зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын гүйцэтгэгч, зөвлөх, зураг төсөл зохиогч байгууллагууд дээрх “Хяналтын хуудас”-ны асуумжийн дагуу баримт бичгийн бүрдлийг хангаж ажиллахыг зөвлөж байна.

              

  

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх