төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

2019 ОНЫ 03 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2019/04/17

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 03 дугаар сарын 01-31-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 39 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 38, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 1 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 97,4 %-тай байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна. 

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

Өмнөх сарын үлдэгдэл

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

Судлагдаж байгаа

ТЗУГ

БТГ

АЗБХЗГ

АТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ

ХШҮДАГ

АТБХЗХ

1

109

1

39

25

-

1

4

5

-

3

1

 

 

2019 ОНЫ 03 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх