Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР ХҮСЭХ/СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2020/03/03

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Шаардлагатай баримт бичгийн нэр

Тайлбар

1

Хуулийн этгээд, иргэний хүсэлт бүхий албан бичиг

Хүсэлтийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад хаяглан ирүүлнэ.

2

Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Баталгаажуулсан байна.

3

Өмчлөлттэй холбоотой эрх зүйн баримт бичиг /үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, өмч хувьчлалын шийдвэр, худалдах, худалдан авах гэрээ, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ, түрээсийн гэрээний аль нэг/

Баталгаажуулсан байна.

4

Техникийн иж бүрэн үзлэгийн акт /хүлээн авсан/

Актанд тусгагдсан дүгнэлтийн дагуу хийсэн ажлын тайланг хавсаргана.

5

 

Хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн нөхцөл

Техникийн болон ашиглалтын үндсэн үзүүлэлтийг хүснэгтлэн үзүүлэх, холбогдох дэвсгэр зураг, бүдүүвч, схем, гэрэл зургийг хавсаргана.

6

 

 

Хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн паспорт

 

 

Үйлдвэрлэгдсэн огноо, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан байна.

7

Хөдлөх бүрэлдэхүүнд дугаар олгосон тухай баримт

Дугаар олгосон тухай ГТХЗНТ-өөс ирүүлсэн албан бичгийн хувийг хавсаргана.

8

Үйлдвэрлэгч орны чанарын болон тохирлын гэрчилгээ

 

 

 

Тодруулга:

  • Холбогдох тодруулга, мэдээллийг 51-263211 дугаарын утсаар Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн /Б.Дөлгөөн/-ээс лавлана уу.

Бүх төрлийн ачааны вагоны техникийн нөхцөл

 

Д/д

Техникийн үзүүлэлт

Утга

1.

Эзэмшигчийн нэр

 

2.

Төрөл, зориулалт

 

3.

Вагоны бүртгэлийн дугаар

 

4.

Овор

 

5.

Даац/хувийн жин,т

 

6.

Эзлэхүүн, м3

 

7.

Голын тоо

 

8.

Хийцийн хурд, км/цаг

 

9.

Тэргэнцрийн төрөл, дугаар

 

10.

Ниших татах байгууламжийн төрөл

 

11.

Хос дугуйн төрөл

 

12.

Ашиглалтын байдал, ашигласан хугацаа

 

13.

Автотоормосын төрөл

 

14.

Үйлдвэрлэгдсэн он, улс

 

15.

Бусад

 

 

Бүх төрлийн зорчигчийн вагоны техникийн нөхцөл

 

Д/д

Техникийн үзүүлэлт

Утга

1.

Эзэмшигчийн нэр

 

2.

Төрөл, зориулалт

 

3.

Вагоны бүртгэлийн дугаар

 

4.

Овор

 

5.

Даац/(хувийн жин),т

 

6.

Зорчигчийн суудлын тоо

 

7.

Тэвшний урт, өргөн, өндөр, ммхммхмм

 

8.

Голын тоо

 

9.

Хийцийн хурд, км/цаг

 

10.

Тэргэнцрийн төрөл

 

11.

Ниших татах байгууламжийн төрөл

 

12.

Хос дугуйн төрөл

 

13.

Ашиглалтын байдал, ашигласан хугацаа

 

14.

Автотоормосын төрөл

 

15.

Авто угсрааны төрөл, тоо/ш

 

16.

Дотоод тоноглолын ангилал, төрөл

 

17.

Үйлдвэрлэгдсэн он, улс

 

18.

Бусад

 

 

 

Бүх төрлийн зүтгүүрийн техникийн нөхцөл

Д/д

Техникийн үзүүлэлт

Утга

1.

Эзэмшигчийн нэр

 

2.

Төрөл, зориулалт

 

3.

Зүтгүүрийн бүртгэлийн дугаар

 

4.

Голын тоо

 

5.

Зүтгүүрийн хувийн жин, т

 

6.

Нэг гол дээрх даралт, т

 

7.

Түлшний савны багтаамж, л

 

8.

Тосны савны багтаамж, л

 

9.

Элсний савны багтаамж, л

 

10.

Усны савны багтаамж, л

 

11.

Дизель генераторын дугаар, чадал, кВт

 

12.

Татах генераторын дугаар, чадал, кВт

 

13.

Статер генераторын дугаар, чадал, кВт

 

14.

Сэрээгчийн дугаар

 

15.

Дамжлагын төрөл

 

16.

Тэргэнцрийн дугаар: 1 дүгээр

2 дугаар

 

17.

Хос дугуйн дугаар

 

18.

Их засварт орсон огноо

 

19.

Урсгал засварт орсон огноо

 

20.

Үйлдвэрлэгдсэн он, улс

 

21.

Бусад

 

 

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭГ СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ  БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Шаардлагатай баримт бичгийн нэр

Тайлбар

1

Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт бүхий албан бичиг /Гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 21 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана/

Хүсэлтийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад хаяглан ирүүлнэ.

2

Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Баталгаажуулсан байна.

3

Хөдлөх бүрэлдэхүүний аюулгүй байдлын гэрчилгээний эх хувь

 

4

Өмчлөлттэй холбоотой эрх зүйн баримт бичиг /үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, өмч хувьчлалын шийдвэр, худалдах, худалдан авах гэрээ, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ, түрээсийн гэрээний аль нэг/

Баталгаажуулсан байна.

5

 

Хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн нөхцөл

 

Техникийн болон ашиглалтын үндсэн үзүүлэлтийг хүснэгтлэн үзүүлэх, хийцэд өөрчлөлт оруулсан бол энэ талаарх баримт, холбогдох дэвсгэр зураг, бүдүүвч, схем, гэрэл зургийг хавсаргана.

6

Хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн паспорт

 

 

Үйлдвэрлэгдсэн огноо, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар, үйлчилгээний мэдээллийг агуулсан байна.

7

Хөдлөх бүрэлдэхүүнд дугаар олгосон тухай баримт

Дугаар олгосон тухай ГТХЗНТ-өөс ирүүлсэн албан бичгийн хувийг хавсаргана.

8

Харьяа татварын байгууллагын тодорхойлолт

Татварын өргүй байна.

 

Тодруулга:

  • Гэрчилгээ сунгуулахад гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 21 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.
  • Холбогдох тодруулга, мэдээллийг 51-263211 дугаарын утсаар Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн /Б.Дөлгөөн/-ээс лавлана уу.

 

 

 

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР ХҮСЭХ/СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх