Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Зам, тээврийн хяналт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР

Автозамын чиглэлээр: Төлөвлөгөөт 22, төлөвлөгөөт бус 8, гүйцэтгэлийн 7 шалгалт хийгдэж, 38 аж ахуйн нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, 540 иргэн, хуулийн этгээдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. Шалгалтад 64 хуулийн этгээд хамрагдаж, нийт 73 зөрчил илрүүлж, 69 зөрчлийг арилгуулж, зөр...

Хяналт, шалгалтын тайлан /2021 оны эхний хагас жил/

 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР /2021 оны 06 дугаар сарын байдлаар/ АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР Авто замын салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад Авто замын тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан норм, дүрэм журам, стандарт мөрдөлтийн байдал, ажлын явц, нөхц...

АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР :    “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангах тухай” улсын байцаагчийн 172 заалт бүхий 13 албан шаардла...

УСАН ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УСАН ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР : Төлөвлөгөөт 6, гүйцэтгэлийн шалгалт 6 хийгдэж, биелэлт 100% -тай, зөвлөн туслах үйлчилгээ 2-ийг үзүүлсэн байна.  ...

2018 ОНД ТӨМӨР ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР : Тайланд хугацаанд хууль-1, дүрэм, журам-12, стандарт-1, бусад эрх зүйн баримт бичиг /3/-т санал өгч ажилласан байна. ...