төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл

2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-30-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 38 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 34, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 5 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 89,4 %...

2019 ОНЫ 03 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 03 дугаар сарын 01-31-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 39 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 38, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 1 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 97,4 %...

2019 ОНЫ 02 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

  Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 02 дугаар сарын 01-28-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 30 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 27, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 6 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн ху...

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

  Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 40 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 34, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 6 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь...

2018 ОНЫ 12 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 379 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 375, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 4 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 98,9%-...

2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 351 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 347, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 4 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 98,8%-т...

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/2018.02.28-2018.05.31 /Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цаг тухайд нь цахим болон дэвтрээр бүртгэн карталж удирдлагад танилцуулан холбогдох газар, хэлтэс, мэргэжилтэнд хувиарлан шийд...

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/2018.01.01-2018.02.28/         Салбар хэлтэс Бүгд Хуудас Хариутай Шийдвэр лэсэн Хяналтанд байгаа Хугацаа хэтэрсэн...

2017 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

  2017 оны 10 сарын 04  № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн   Судлагдаж байг...