төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРҮҮД

2019/03/25

Төмөр замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт

Тушаалын

 

Баталсан албан тушаалтан

 

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгүүлсэн

Дугаар

Огноо

Огноо

Дугаар

 

1

 

63

 

2008.04.04

 

ЗТАЖЯ

Дүрэм, журам батлах  тухай-"Төмөр замын  техник

ашиглалтын дүрэм"-ийг нэгдүгээр, "Төмөр замын дохиоллын журам"-ыг хоёрдугаар, “Галт тэрэгний

 

2008.04.11

 

2897

 

 

2

 

 

88

 

 

2008.05.27

 

 

ЗТАЖЯ

Дүрэм, журам батлах тухай-“Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийг нэгдүгээр, “Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм”-ийг хоёрдугаар, “Галт тэрэгний болон сэлгээний

хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар

 

 

2008.06.04

 

 

2919

 

3

130/190

2010.04.29

ЗТБХБЯ/ТЕГ

Журам батлах тухай-“Төмөр замаар аюултай ачаа

тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам”

2010.05.19

3149

4

217

2010.06.17

ЗТБХБЯ

Журам батлах тухай-Төмөр замын тээвэр дэх

сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах журам

2010.08.16

3179

5

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2012.12.28

 

 

 

 

 

 

ЗТЯ

Журмыг батлах тухай-“Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам”-ыг нэгдүгээр, ”Гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн ажиллах журам”-ыг хоёрдугаар, Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой объект, үйл ажиллагааг гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг гуравдугаар, “Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой объектын болон үйл ажиллагааны гэрчилгээний тодорхойлолт”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар /Зам, тээврийн сайдын Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015

оны 61 дүгээр тушаалаар 2, 3, 4 дүгээр хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

 

 

 

 

 

 

2013.01.21

 

 

 

 

 

 

3360

6

 

 

271

 

 

2013.12.09

 

 

ЗТЯ

Жагсаалт батлах тухай-“Төмөр замын мэргэжлийн ажилтан ажиллах албан тушаалын жагсаалт”-ыг нэгдүгээр, “Галт тэрэгний ба сэлгээний хөдөлгөөнд шууд холбоотой ажил, албан тушаалын жагсаалт”-

ыг хоёрдугаар хавсралтаар

 

 

2014.01.20

 

 

3426

7

216

2014.09.18

ЗТЯ

Журам     батлах     тухай-“Галт     тэрэгний     зуурмаг

зохицуулалтын журам”

2014.09.29

3482

               
 

 

4274

225

2014.10.06

ЗТЯ

Журам батлах тухай-“Төмөр замын байгууллагууд

харилцан мэдээлэл солилцох журам”

2014.12.08

3507

9

 

 

188

 

 

2015.07.03

 

 

ЗТЯ

Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай-Төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-

ыг нэгдүгээр, “Суурь бүтэц ашиглалтын зардлын задаргаа”-г хоёрдугаар хавсралтаар

 

 

2015.08.07

 

 

3546

17

205

2017.10.10

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /төмөр замын аюултай бүс, зурвас газар/

2017.10.24

3801

11

 

10

 

2009.01.29

 

ТЗГ

Дэглэм   батлах    тухай-“Төмөр    замын   аюултай

бүсийн дэглэм” /Төмөр замын газрын даргын Дэглэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2010 оны 06 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон УБД 3109/

 

2010.02.01

 

3108

12

 

6

 

2010.01.25

 

ТЗГ

Дэглэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /2009

оны 10 дугаар тушаалаар баталсан Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм/

 

2010.02.01

 

3109

13

140

2017.07.06

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Суурь бүтэц ашиглуулах журам”

 

2017.09.13

3787

14

141

2017.07.16

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Төмөр замын гарам ашиглах журам”

2017.09.13

3788

15

146

2017.07.28

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам”

2017.09.13

3789

16

148

2017.08.02

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцлийг тодорхойлох журам”

2017.09.13

3790

17

364

2018.11.28

ЗТХС

“Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм батлах тухай”

2019.03.18

         7274

 

 

 

Усан замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт

1

 

 

 

 

23

 

 

 

 

2005.02.07

 

 

 

 

ЗТАЖЯ

Журам, дүрэм батлах тухай-“Усан замын зогсоол байгуулах, түүнийг ашиглах журам”-ыг нэгдүгээр,

“Усан  замын  тээврийн   хэрэгслээр  зорчигч   болон

ачаа     тээвэрлэлтийн    үйлчилгээ     эрхлэх     тусгай

зөвшөөрөл олгох журам”-ыг хоёрдугаар, “Усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм”-ийг гуравдугаар хавсралтаар /Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын Журам батлах тухай 2006 оны 111 дүгээр тушаалаар хоёрдугаар

хавсралтыг хүчингүй болгосон УБД 2622/

 

 

 

 

2005.02.23

 

 

 

 

2499

2

 

45

 

2006.04.05

 

ЗТАЖЯ

Журам батлах тухай-Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй

ачаа тээвэрлэх журам

 

2006.09.27

 

2637

3

263

2017.12.21

ЗТХС

Дүрэм батлах тухай  "Усан замын тээврийн хэрэгсэлийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм" "Усан замын тээврийн хэрэгсэлээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм" " тээврийн дагалдах бичгийн загвар"

2018.02.15

3861

4

119

2018.07.09

 

зтхя

Усан тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх,тоо бүртгэл хөтлөх,Улсын дугаар олгох журамыг нэгдүгээр  усан замын тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээний загварыг хоёрдугаар, усан замын тээврийн хэрэгсэлийн  улсын дугаарын тэмдэглэгээ, хэмжээг дөрөвдүгээр, усан замын тээврийн хэрэгсэлийн техникийн хяналтын үзлэг оношлогооны загварыг тавдугаар, усан замын тээврийн хэрэгсэлийн бүртгэлийн маягтыг зургадугаар хавсралтаар

2018.07.09

 

3957

5

277

2018.12.11

ЗТХЯ

Усан замын техник ашиглалтын дүрэм

2018.12.18

4080

6

78

2019.03.15

ЗТХЯ

Журамбатлах тухай “Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам”

2019.03.22

4283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРҮҮД  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх