төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

2019/03/23

 

1

 

 

390/180

 

 

2007.11.08

 

 

БХЯ/ЗТАЖЯ

Журам батлах тухай-“Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам”-ыг

нэгдүгээр, “Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран ашиглах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар

 

 

2008.12.05

 

 

2972

2

 

 

 

 

 

 

261

 

 

 

 

 

 

2002.09.12

 

 

 

 

 

 

ДБЯ

Дүрэм     батлах     тухай-Иргэний     нисэхийн     үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрэмүүд ИНД-13 “Нислэг-

техникийн зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх”  нэгдүгээр,

ИНД-43    “Техник    үйлчилгээний    ерөнхий   дүрэм”

хоёрдугаар, ИНД-104 “Планерын үйл ажиллагаа” гуравдугаар, ИНД-105 “Шүхрийн үйл ажиллагаа” дөрөвдүгээр, ИНД-106 “Дельтапланы үйл ажиллагаа” тавдугаар, ИНД-108 “Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр” зургаадугаар, ИНД-144 “Нисэхийн хангамжийн байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх” долоодугаар, ИНД-

183  “ИНЕГ-ын  итгэмжлэгдсэн шалгагч” наймдугаар,

ИНД-203  “Нислэг-техникийн  осол,  ноцтой зөрчлийг

шинжлэн    шалгах”    есдүгээр,     ИНД-301    “Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох” аравдугаар хавсралтаар

 

 

 

 

 

 

2002.11.30

 

 

 

 

 

 

1927

3

 

 

 

 

03

 

 

 

 

2006.01.16

 

 

 

 

ЗТАЖЯ

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-ИНД-129 “Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх” дүрмийг нэгдүгээр, ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-хүнд онгоц”, ИНД- 125 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-дунд онгоц”, ИНД-135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-бага оврын онгоц, нисдэг тэрэг” дүрмүүдэд орох нэмэлт, өөрчлөлтийг хоёрдугаар, ИНД-303 “Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал” дүрэмд оруулах нэмэлт,

өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар

 

 

 

 

2009.05.13

 

 

 

 

3028

 

 

4

 

 

75

 

 

2010.03.22

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-171 “Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага-үйл ажиллагаа ба гарчилгээжүүлэлт”-ийг нэгдүгээр, ИНД-172

“Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар

 

 

2010.04.01

 

 

3122

5

77

2010.03.22

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-12 “Осол, зөрчлийн

талаар мэдээлэх”

2010.04.01

3120

6

 

 

 

78

 

 

 

2010.03.22

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-ИНД-139 “Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа”-г нэгдүгээр, ИНД-175 “Нисэхийн мэдээллийн                                    үйлчилгээний             байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар, ИНД-73 “Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай”-д орох нэмэлт, ИНД-92 “Аюултай ачаа тээвэрлэх”-д орох нэмэлт,

өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар

 

 

 

2010.04.12

 

 

 

3126

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

2010.04.16

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах” нэгдүгээр, ИНД-21 “Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт” хоёрдугаар, ИНД-43 “Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм” гуравдугаар, ИНД-61 “Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл” дөрөвдүгээр, ИНД-63 “Нисгэгчээс бусад нисгэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл” тавдугаар, ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл” зургаадугаар, ИНД-66 “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл” долоодугаар, ИНД-71 “Агаарын зайг тогтоох” наймдугаар, ИНД-75 “Агаарын навигацийн үйлчилгээний  зайчлалын  стандарт”  есдүгээр, ИНД-

135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг” аравдугаар, ИНД-138 “Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа” арваннэгдүгээр,      ИНД-141      “Иргэний    нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” арван хоёрдугаар, ИНД-145 “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” арвангуравдугаар, ИНД-183 “Иргэний нисэхийн итгэмжлэгдсэн шалгагч” арвандөрөвдүгээр, ИНД-203 “Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах” арвантавдугаар хавсралтаар /Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны 123 дугаар тушаалаар 10 дугаар хавсралтад нэмэлт УБД 3249,  Дүрэмд  өөрчлөлт  оруулах  тухай  2011 оны

278 дугаар тушаалаар есдүгээр хавсралтад өөрчлөлт УБД 3279, Зам, тээврийн сайдын Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 02 дугаар тушаалаар өөрчлөлт, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 14 дүгээр тушаалаар арванхоёрдугаар хавсралтад нэмэлт, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны 146 дугаар тушаалаар тавдугаар хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт, Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай 2015 оны

148 дугаар тушаалаар арвандөрөвдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулсан/

 

 

 

 

2010.04.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.04.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-91 “Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм”-ийг нэгдүгээр, ИНД-

119 “Агаарын тээвэрлэгч-гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар, ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц”-ыг гуравдугаар хавсралтаар /Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2010 оны 417 дугаар тушаалаар гуравдугаар хавсралтад өөрчлөлт УБД 3213, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны

123 дугаар тушаалаар нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт, гуравдугаар хавсралтад өөрчлөлт УБД 3249, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны 278 дугаар тушаалаар нэгдүгээр хавсралтад өөрчлөлт УБД 3279, Зам тээврийн сайдын Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 02, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 14 дүгээр тушаалуудаар тус тус нэмэлт, өөрчлөлт, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны 212 дугаар тушаалаар нэгдүгээр хавсралтад

өөрчлөлт оруулсан/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.04.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3139

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.05.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-11 “Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх” нэгдүгээр, ИНД-39 “Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж” хоёрдугаар, ИНД-47 “Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг” гуравдугаар, ИНД-67 “Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ” дөрөвдүгээр, ИНД-73 “Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай” тавдугаар, ИНД-77 “Нам өндрийн нислэгт саад учруулах барилга, байгууламж болон үйл ажиллагаа” зургаадугаар, ИНД-92 “Аюултай ачаа тээвэрлэх” долоодугаар, ИНД-95 “Хэрэглэлийн нислэгийн дүрмээр буултын ойртолт үйлдэх ба сансрын навигаци ашиглах” наймдугаар, ИНД-101 “Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир-үйл ажиллагаа” есдүгээр, ИНД-103 “Хэт хөнгөн агаарын хөлөг-үйл ажиллагаа” аравдугаар, ИНД-104 “Планер-үйл ажиллагаа” арван нэгдүгээр, ИНД-105 “Шүхрийн  үйл  ажиллагаа”  арван  хоёрдугаар, ИНД-

106 “Дельтапланы үйл ажиллагаа” арван гуравдугаар, ИНД-115 “Сонирхогчийн нислэгийн үйл

ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” арван дөрөвдүгээр, ИНД-129      “Гадаадын      агаарын      тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх” арван тавдугаар, ИНД-131 “Агаарын хөлгийн түрээс” арван зургаадугаар,  ИНД-

133 “Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт” арван долоодугаар, ИНД-137 “Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” арван наймдугаар, ИНД-144 “Нисэхийн         хангамжийн                байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” арван есдүгээр, ИНД-149 “Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлт” хорьдугаар, ИНД-157 “Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах” хорин нэгдүгээр, ИНД-174 “Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” хорин хоёрдугаар, ИНД-329 “Тээвэрлэлтийн гэрээ” хорин гуравдугаар, ИНД-331 “Зорчигчдын бүртгэл” хорин дөрөвдүгээр, ИНД-337 “Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” хорин тавдугаар хавсралтаар /Зам, тээврийн сайдын Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 14 дүгээр тушаалаар дөрөвдүгээр хавсралтад өөрчлөлт, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны 147 дугаар тушаалаар есдүгээр хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны 225 дугаар тушаалаар

хоёрдугаар хавсралтад өөрчлөлт оруулсан/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.05.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3145

10

 

 

 

 

211

 

 

 

 

2010.06.17

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах, дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай-ИНД-26 “Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд”-ын шинэчилсэн найруулгыг нэгдүгээр, ИНД-140 “Нисэхийн аюулгүй байдлын үйчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар, ИНД-148 “Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”- ийг гуравдугаар, ИНД-191 “Иргэний нисэхийн

аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар

 

 

 

 

2010.06.27

 

 

 

 

3169

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

2010.10.05

 

 

 

 

 

 

 

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай- ИНД-173 “Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага-гэрчилгээжүүлэлт”-ийг нэгдүгээр, “Дүрэм батлах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 111 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах”-д болон “Дүрэм батлах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 112 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар баталсан ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц”-д оруулах өөрчлөлт, “Дүрэм батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 211 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан ИНД-140 “Нисэхийн аюулгүй

байдлын                үйлчилгээний                байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хоёрдугаар хавсралтаар

 

 

 

 

 

 

 

2010.10.28

 

 

 

 

 

 

 

3194

12

А/06/290

/314

2013.12.31

ЗТЯ/СЯ/ТӨХ

Журам батлах тухай-“МИАТ ХК-ийн нислэгээр

зорчих журам”

2014.05.05

3444

13

60

2019.03.04

ЗТХЯ

     “Агаарын замуудыг тогтоох тухай”

2019.03.22

4282

 

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх