2017 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

2017 оны 10 сарын 04 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

Өмнөх сарын үлдэгдэл

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

 

Судлагдаж байгаа

 

 

ТЗУГ

БТГ

АЗБХЗГ

АТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ

ХШҮДАГ

АТБХЗХ

 

329

250

50

246

6

7

14

25

4

16

15

 

 

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ гаргасан:

 Д.НАРАНТУЯА


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2017-10-05 10:51:47

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.