Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар 2019 оноос ШУТС-гаас хэрэгжүүлэх төслийн санал

ШУТехнологийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан чиг үүрэг болон МУ-ын ЗГ-ын 2014 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Шинжлэх ухаан, технологийн тухай журам"-ын 1.7, 2.1-д заасны дагуу 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх Шинжлэх ухаан, технологийн захиалгат төслөөр шийдвэрлүүлэх асуудлын саналаа 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор дараах хүснэгтийн дагуу ирүүлнэ үү.

 

 

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар 2019 оноос ШУТС-гаас хэрэгжүүлэх төслийн санал

 

Төслийн нэр, төслийг хэрэгжүүлэх

Хугацаа

(эхлэх дуусах он сар)

“Төсөл хэрэгжүүлэх санхүүжүүлэх журам”–ын 3-т заасан чиглэлийн алинд хамаарч байгаа

Төслийн хүрээнд боловсруулах эцсийн үр дүн

Төслийг хэрэгжүүлэх шаардлага, үндэслэл

Төсөл хэрэгжүүлэх зардлын тооцоо, захиалагчаас гаргах хөрөнгийн хэмжээ

(Захиалагчаас хөрөнгө гаргах нь Төрийн захиргааны төв байгууллагад хамаарахгүй)

Төслийн үр дүнг нэвтрүүлэх, ашиглах, зах зээлд борлуулах боломж

(хүрээ)

Төслийн үр дүнг үйлдвэрлэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ашиглахад шаардагдах зардлын урьдчилсан тооцоо, түүний эх үүсвэрийг шийдвэрлэх арга зам

Төслийн үр дүнг нэвтрүүлэх, ашиглах, борлуулахад захиалагчийн хүлээх үүрэг хариуцлага

Төслийн үр дүнг нэвтрүүлж ашигласнаас олох эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдол.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуусах өдөр: 2018-02-26

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.