төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2018/06/03

/2018.02.28-2018.05.31

/Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цаг тухайд нь цахим болон дэвтрээр бүртгэн карталж удирдлагад танилцуулан холбогдох газар, хэлтэс, мэргэжилтэнд хувиарлан шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажилласан байна. Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны байдлаар иргэдээс нийт 92 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 91, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 1 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 98,91%-тай байна. Өргөдөл, гомдлыг илгээгчийн төрлөөр ангилахад иргэнээс ирүүлсэн 51, ажилтнаас ирүүлсэн 41 байна. Иргэд болон албан хаагчдын санал, хүсэлтийг хүлээн авах “Санал хүсэлт”-ийн хайрцагийг 1 давхарт байрлуулан санал хүсэлтийг бүртгэх, хүлээн авах албан тушаалтныг томилон ажиллуулав.         

Салбар хэлтэс

Бүгд

Хуудас

Хариутай

Шийдвэр
лэсэн

Хяналтанд
байгаа

Хугацаа
хэтэрсэн

Шийдвэрлэлт
-ийн хувь

Байгууллагад
эзлэх хувь

Удирдах ажилтнууд

1

1

1

1

0

0

100%

1.09%

Төрийн захиргааны удирдлагын газар (ТЗУГ)

62

70

62

62

0

0

100%

67.39%

Бодлого, төлөвлөлтийн газар (БТГ)

0

0

0

0

0

0

0

0

Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (АЗБХЗГ)

3

5

3

3

0

0

100%

3.26%

Авто тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (АТБХЗГ)

7

27

7

7

0

0

100%

7.61%

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (ТЗДТБХЗГ)

9

16

9

9

0

0

100%

9.78%

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар (ХШҮДАГ)

4

4

4

3

1

0

75%

4.35%

Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс (АТБХЗХ)

6

7

6

6

0

0

100%

6.52%

Нийт

92

130

92

91

1

0

98.91%

100%

 

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх