Сайдын тушаал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2018-12-13 Татах
2 Төрөөс авто тээврийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 286 2018-12-12 Татах
3 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 284 2018-12-11 Татах
4 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 266 2018-12-03 Татах
5 Статистикийн маягт батлах тухай 268 2018-12-03 Татах
6 Статистикийн маягт батлах тухай 267 2018-12-03 Татах
7 Статистикийн маягт батлах тухай 269 2018-12-03 Татах
8 Итгэмжлэгдсэн байгууллага томилох тухай 265 2018-11-29 Татах
9 Хөтөлбөр батлах тухай 255 2018-11-17 Татах
10 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 247 2018-11-16 Татах
11 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, ажил үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай 76 2018-11-09 Татах
12 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 234 2018-10-24 Татах
13 Журам шинэчлэн батлах тухай 228 2018-10-18 Татах
14 Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 215 2018-09-24 Татах
15 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 174 2018-08-10 Татах
16 Төлөвлөгөө батлах тухай 170 2018-08-09 Татах
17 Эрх шилжүүлэх тухай 169 2018-08-08 Татах
18 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 152 2018-07-05 Татах
19 Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухай 151 2018-07-04 Татах
20 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 143 2018-06-27
21 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 144 2018-06-27 Татах
22 Улсын үзлэг явуулах тухай 146 2018-06-27 Татах
23 Журам шинэчлэн батлах тухай 119 2018-06-05 Татах
24 Төлөвлөгөө батлах тухай 105 2018-05-15 Татах
25 Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 96 2018-05-10 Татах
26 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2018-05-04 Татах
27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 66 2018-04-04 Татах
28 Дотоод аудитын хороог шинэчлэн батлах тухай 62 2018-03-30 Татах
29 Журам батлах тухай. 49 2018-03-14 Татах
30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 20 2018-02-07 Татах
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 13 2018-01-24 Татах
32 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм батлах тухай 263 2017-12-21 Татах
33 Журам батлах тухай 259 2017-12-14 Татах
34 Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам 259 2017-12-14 Татах
35 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 253 2017-12-05 Татах
36 Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 228 2017-11-14 Татах
37 Машин механизмын цагийн жишиг норм батлах тухай 212 2017-10-13
38 Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай 190 2017-09-21 Татах
39 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 153 2017-08-07 Татах
40 Журам шинэчлэн батлах тухай (Зам, тээврийн салбарын шагнал олгох журам) 134 2017-06-27 Татах
41 Хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай 121 2017-06-15 Татах
42 Орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай 120 2017-06-12 Татах
43 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 112 2017-05-24 Татах
44 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай 102 2017-05-17 Татах
45 Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 61 2017-03-31 Татах
46 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 55 2017-03-20
47 Загвар батлах тухай 49 2017-03-09 Татах
48 Төлөвлөгөө батлах тухай 35 2017-02-20
49 Төлөвлөгөө батлах тухай/2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах/ 28 2017-02-10 Татах
50 Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай/Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл/ 31 2017-02-10 Татах
51 Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 20 2017-02-07 Татах
52 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах тухай 23 2017-02-07
53 Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 34 2017-01-30 Татах
54 Төлөвлөгөө батлах тухай 14 2017-01-23 Татах
55 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох тухай 2 2017-01-03
56 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 115 2016-12-13 Татах
57 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 110 2016-12-07 Татах
58 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний загвар, зааврыг шинэчлэн батлах тухай 113 2016-12-07 Татах
59 Сайдын нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай 107 2016-12-06 Татах
60 Зохицуулах хороо байгуулах тухай 109 2016-12-06
61 Зам, замын байгууламжийн норматив, техникийн баримт бичгийн тэмдэглэгээ, шифрийг шинээр болон шинэчлэн батлах тухай 102 2016-12-02 Татах
62 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүүлэх тухай 97 2016-11-24
63 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай 76 2016-11-09 Татах
64 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 66 2016-10-27 Татах
65 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 67 2016-10-27 Татах
66 Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 56 2016-10-21 Татах
67 Журам, шинэчилсэн орлогын төлөвлөгөө, бүтэц, орон тоо батлах тухай 57 2016-10-21
68 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 47 2016-10-07 Татах
69 Заавар батлах тухай 42 2016-10-03
70 Осол, зөрчлийн талаарх мэдээллийг шуурхай дамжуулах тухай 30 2016-09-20 Татах
71 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 32 2016-09-20
72 Хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 18 2016-09-07 Татах
73 Авто замын салбарын техникийн баримт бичгүүд батлах тухай 186 2016-07-08 Татах
74 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 129 2016-05-27 Татах
75 Төлөвлөгөө батлах тухай 137 2016-05-27 Татах
76 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 138 2016-05-27 Татах
77 Төлөвлөгөө батлах тухай 109 2016-04-27 Татах
78 Суурь норм батлах тухай 152 2016-04-26 Татах
79 Авто замын ашиглалтын байдалд хяналт тавих, төлбөр авах үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 100 2016-04-21 Татах
80 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 94 2016-04-14 Татах
81 Журам батлах тухай 90 2016-04-12 Татах
82 Гэрчилгээ сунгах, шинээр олгох тухай 74 2016-03-23 Татах
83 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 60 2016-03-15 Татах
84 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 61 2016-03-15 Татах
85 Олон улс, улсын болон орон нутгийн чанартай томоохон гүүр хамгаалагч -арчлагчийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 58 2016-03-11 Татах
86 Улсын чанартай авто замд хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, судалгааны ажил хийх журам батлах тухай 57 2016-03-09 Татах
87 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 50 2016-03-03 Татах
88 Агаарын хөлгийн шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр батлах тухай 48 2016-03-02 Татах
89 Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай 37 2016-02-18 Татах
90 Тээвэрлэлтйн чиглэл тогтоох тухай 33 2016-02-05 Татах
91 Гэрчилгээ олгох, сунгах тухай 30 2016-02-01 Татах
92 Төлөвлөгөө батлах тухай 21 2016-01-26 Татах
93 Жагсаалт батлах тухай 23 2016-01-26 Татах
94 Жагсаалт батлах тухай 23 2016-01-26 Татах
95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 24 2016-01-26 Татах
96 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 19 2016-01-25 Татах
97 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний загварыг шинэчлэн батлах тухай 20 2016-01-25 Татах
98 Тушаалын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 16 2016-01-20 Татах
99 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 17 2016-01-20 Татах
100 Сургалтад оролцуулах тухай 12 2016-01-14 Татах
101 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 11 2016-01-12 Татах
102 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 8 2016-01-11 Татах
103 Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 7 2016-01-08 Татах
104 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 4 2016-01-07 Татах
105 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 5 2016-01-07 Татах
106 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 6 2016-01-07 Татах
107 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 3 2016-01-05 Татах
108 Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай 1 2016-01-04 Татах
109 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 2 2016-01-04 Татах
110 Зөвлөмж батлах тухай 339 2015-12-10 Татах
111 Төлөвлөгөө батлах тухай 302 2015-11-09 Татах
112 Цахим хэрэглээг хязгаарлах тухай 235 2015-09-15 Татах
113 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай-Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 160 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-39 “Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж”-д өөрчлөлт оруулах 225 2015-09-01 Татах
114 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай 204 2015-07-10 Татах
115 Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай-Төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ыг нэгдүгээр, “Суурь бүтэц ашиглалтын зардлын задаргаа”-г хоёрдугаар хавсралтаар 188 2015-07-03 Татах
116 Зам, тээврийн салбарт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 177 2015-06-24 Татах
117 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 111 дүгээр тушаалын 5 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-63 “Нисгэгчдээс бусад нисэх багын гишүүдын үнэмлэх, зэрэглэл”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах 146 2015-05-20 Татах
118 “Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир-үйл ажиллагаа”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 147 2015-05-20 Татах
119 Жагсаалт батлах тухай 88 2015-04-01 Татах
120 Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 86 2015-03-31 Татах
121 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-Зам тээврийн сайдын 2012 оны 120 дугаар тушаалын 2, 3, 4 дүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах 61 2015-03-12 Татах
122 Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 17 2015-01-16 Татах
123 Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай 03 2015-01-12 Татах
124 Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам 225 2014-10-06 Татах
125 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/ 138/A-208 2014-06-02
126 БАРИЛГЫН ДҮРЭМ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ /БД 40-302-13/ 77 2014-03-31
127 Төлөвлөгөө батлах тухай 55 2014-03-17 Татах
128 ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн мэргэжлийн үнэмлэх/ 25/A/30 2014-02-10
129 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах/ 232 2013-10-21
130 Автотээврийн жишиг тариф шинэчлэн батлах тухай 162 2013-07-10 Татах
131 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 158 2013-07-08 Татах
132 Зам, тээврийн салбарын стандартыг шинэчлэн боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлах тухай 85 2013-04-05 Татах
133 Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай 77 2013-03-29
134 Улс хоорондын байнгын ачаа тээвэрлэлтийн талаар авар арга хэмжээний тухай 11 2013-01-18 Татах
135 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай 4 2013-01-14 Татах
136 Журмыг батлах тухай 120 2012-12-28
137 Төлөвлөгөө батлах тухай 71 2012-11-06 Татах
138 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 72 2012-11-06 Татах
139 Төлөвлөгөө батлах тухай 69 2012-11-05 Татах
140 Жагсаалт батлах тухай 67 2012-11-02 Татах
141 Төлөвлөгөө батлах тухай 68 2012-11-02 Татах
142 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 63 2012-10-31 Татах
143 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 64 2012-10-31 Татах
144 Хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай 66 2012-10-31 Татах
145 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 61 2012-10-30 Татах
146 Зохион байгуулалтын бүтэц, дүрэм, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 58 2012-10-29 Татах
147 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2012-10-29 Татах
148 Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 59 2012-10-29 Татах
149 Нөөц бүрдүүлэх тухай 53 2012-10-26 Татах
150 Шинжлэх ухаан, технологийн орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 54 2012-10-26 Татах
151 Дэд хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Банкны ерөнхийлөгчтэй хамтарсан / 57 2012-10-26 Татах
152 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 50 2012-10-25 Татах
153 Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 51 2012-10-25 Татах
154 Зарим агаарын замуудын дээд, доод өндрийг өөрчлөн тогтоох тухай 47 2012-10-19 Татах
155 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 45 2012-10-18 Татах
156 Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах техникийн комиссийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 42 2012-10-16 Татах
157 Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай 39 2012-10-15 Татах
158 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 40 2012-10-15 Татах
159 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 41 2012-10-15 Татах
160 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 37 2012-10-10 Татах
161 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 34 2012-10-09 Татах
162 Бүртгэгчийн эрх цуцлах тухай 35 2012-10-09 Татах
163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 33 2012-10-08 Татах
164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 32 2012-10-05 Татах
165 Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх авто замын чиглэл цуцлах тухай 31 2012-10-04 Татах
166 Ажил үүрэг хариуцуулах тухай 29 2012-10-03 Татах
167 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 27 2012-10-02 Татах
168 Ажлын хэсэг томилох тухай 24 2012-09-28 Татах
169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 25 2012-09-28 Татах
170 Ажлын хэсэг томилох тухай 26 2012-09-28 Татах
171 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 18 2012-09-18 Татах
172 Эрх олгох тухай 13 2012-09-14 Татах
173 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 14 2012-09-14 Татах
174 Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны зохион байгуулалтын бүтцийг баталж, орон тоо, цалингийн сүлжээг тогтоох тухай 16 2012-09-14 Татах
175 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 17 2012-09-14 Татах
176 Ажлын хэсэг томилох тухай 12 2012-09-13 Татах
177 Олон Улсын уулзалт, семинар зохион байгуулах тухай 10 2012-09-10 Татах
178 Техникийн комисс ажиллуулах тухай 6 2012-09-05 Татах

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.