Сайдын тушаал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 153 2017-08-07 Татах
2 Журам шинэчлэн батлах тухай (Зам, тээврийн салбарын шагнал олгох журам) 134 2017-06-27 Татах
3 Хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай 121 2017-06-15 Татах
4 Орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай 120 2017-06-12 Татах
5 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 112 2017-05-24 Татах
6 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай 102 2017-05-17 Татах
7 Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 61 2017-03-31 Татах
8 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 55 2017-03-20
9 Загвар батлах тухай 49 2017-03-09 Татах
10 Төлөвлөгөө батлах тухай 35 2017-02-20
11 Төлөвлөгөө батлах тухай/2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах/ 28 2017-02-10 Татах
12 Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай/Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл/ 31 2017-02-10 Татах
13 Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 20 2017-02-07 Татах
14 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах тухай 23 2017-02-07
15 Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 34 2017-01-30 Татах
16 Төлөвлөгөө батлах тухай 14 2017-01-23 Татах
17 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох тухай 2 2017-01-03
18 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 115 2016-12-13 Татах
19 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 110 2016-12-07 Татах
20 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний загвар, зааврыг шинэчлэн батлах тухай 113 2016-12-07 Татах
21 Сайдын нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай 107 2016-12-06 Татах
22 Зохицуулах хороо байгуулах тухай 109 2016-12-06
23 Зам, замын байгууламжийн норматив, техникийн баримт бичгийн тэмдэглэгээ, шифрийг шинээр болон шинэчлэн батлах тухай 102 2016-12-02 Татах
24 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүүлэх тухай 97 2016-11-24
25 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай 76 2016-11-09 Татах
26 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 66 2016-10-27 Татах
27 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 67 2016-10-27 Татах
28 Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 56 2016-10-21 Татах
29 Журам, шинэчилсэн орлогын төлөвлөгөө, бүтэц, орон тоо батлах тухай 57 2016-10-21
30 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 47 2016-10-07 Татах
31 Заавар батлах тухай 42 2016-10-03
32 Осол, зөрчлийн талаарх мэдээллийг шуурхай дамжуулах тухай 30 2016-09-20 Татах
33 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 32 2016-09-20
34 Хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 18 2016-09-07 Татах
35 Авто замын салбарын техникийн баримт бичгүүд батлах тухай 186 2016-07-08 Татах
36 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 129 2016-05-27 Татах
37 Төлөвлөгөө батлах тухай 137 2016-05-27 Татах
38 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 138 2016-05-27 Татах
39 Төлөвлөгөө батлах тухай 109 2016-04-27 Татах
40 Суурь норм батлах тухай 152 2016-04-26 Татах
41 Авто замын ашиглалтын байдалд хяналт тавих, төлбөр авах үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 100 2016-04-21 Татах
42 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 94 2016-04-14 Татах
43 Журам батлах тухай 90 2016-04-12 Татах
44 Гэрчилгээ сунгах, шинээр олгох тухай 74 2016-03-23 Татах
45 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 60 2016-03-15 Татах
46 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 61 2016-03-15 Татах
47 Олон улс, улсын болон орон нутгийн чанартай томоохон гүүр хамгаалагч -арчлагчийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 58 2016-03-11 Татах
48 Улсын чанартай авто замд хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, судалгааны ажил хийх журам батлах тухай 57 2016-03-09 Татах
49 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 50 2016-03-03 Татах
50 Агаарын хөлгийн шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр батлах тухай 48 2016-03-02 Татах
51 Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай 37 2016-02-18 Татах
52 Тээвэрлэлтйн чиглэл тогтоох тухай 33 2016-02-05 Татах
53 Гэрчилгээ олгох, сунгах тухай 30 2016-02-01 Татах
54 Төлөвлөгөө батлах тухай 21 2016-01-26 Татах
55 Жагсаалт батлах тухай 23 2016-01-26 Татах
56 Жагсаалт батлах тухай 23 2016-01-26 Татах
57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 24 2016-01-26 Татах
58 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 19 2016-01-25 Татах
59 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний загварыг шинэчлэн батлах тухай 20 2016-01-25 Татах
60 Тушаалын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 16 2016-01-20 Татах
61 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 17 2016-01-20 Татах
62 Сургалтад оролцуулах тухай 12 2016-01-14 Татах
63 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 11 2016-01-12 Татах
64 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 8 2016-01-11 Татах
65 Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 7 2016-01-08 Татах
66 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 4 2016-01-07 Татах
67 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 5 2016-01-07 Татах
68 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 6 2016-01-07 Татах
69 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 3 2016-01-05 Татах
70 Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай 1 2016-01-04 Татах
71 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 2 2016-01-04 Татах
72 Зөвлөмж батлах тухай 339 2015-12-10 Татах
73 Төлөвлөгөө батлах тухай 302 2015-11-09 Татах
74 Цахим хэрэглээг хязгаарлах тухай 235 2015-09-15 Татах
75 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай-Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 160 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-39 “Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж”-д өөрчлөлт оруулах 225 2015-09-01 Татах
76 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай 204 2015-07-10 Татах
77 Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай-Төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ыг нэгдүгээр, “Суурь бүтэц ашиглалтын зардлын задаргаа”-г хоёрдугаар хавсралтаар 188 2015-07-03 Татах
78 Зам, тээврийн салбарт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 177 2015-06-24 Татах
79 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 111 дүгээр тушаалын 5 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-63 “Нисгэгчдээс бусад нисэх багын гишүүдын үнэмлэх, зэрэглэл”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах 146 2015-05-20 Татах
80 “Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир-үйл ажиллагаа”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 147 2015-05-20 Татах
81 Жагсаалт батлах тухай 88 2015-04-01 Татах
82 Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 86 2015-03-31 Татах
83 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-Зам тээврийн сайдын 2012 оны 120 дугаар тушаалын 2, 3, 4 дүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах 61 2015-03-12 Татах
84 Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 17 2015-01-16 Татах
85 Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай 03 2015-01-12 Татах
86 Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам 225 2014-10-06 Татах
87 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/ 138/A-208 2014-06-02
88 БАРИЛГЫН ДҮРЭМ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ /БД 40-302-13/ 77 2014-03-31
89 Төлөвлөгөө батлах тухай 55 2014-03-17 Татах
90 ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн мэргэжлийн үнэмлэх/ 25/A/30 2014-02-10
91 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах/ 232 2013-10-21
92 Автотээврийн жишиг тариф шинэчлэн батлах тухай 162 2013-07-10 Татах
93 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 158 2013-07-08 Татах
94 Зам, тээврийн салбарын стандартыг шинэчлэн боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлах тухай 85 2013-04-05 Татах
95 Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай 77 2013-03-29
96 Улс хоорондын байнгын ачаа тээвэрлэлтийн талаар авар арга хэмжээний тухай 11 2013-01-18 Татах
97 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай 4 2013-01-14 Татах
98 Журмыг батлах тухай 120 2012-12-28
99 Төлөвлөгөө батлах тухай 71 2012-11-06 Татах
100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 72 2012-11-06 Татах
101 Төлөвлөгөө батлах тухай 69 2012-11-05 Татах
102 Жагсаалт батлах тухай 67 2012-11-02 Татах
103 Төлөвлөгөө батлах тухай 68 2012-11-02 Татах
104 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 63 2012-10-31 Татах
105 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 64 2012-10-31 Татах
106 Хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай 66 2012-10-31 Татах
107 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 61 2012-10-30 Татах
108 Зохион байгуулалтын бүтэц, дүрэм, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 58 2012-10-29 Татах
109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2012-10-29 Татах
110 Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 59 2012-10-29 Татах
111 Нөөц бүрдүүлэх тухай 53 2012-10-26 Татах
112 Шинжлэх ухаан, технологийн орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 54 2012-10-26 Татах
113 Дэд хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Банкны ерөнхийлөгчтэй хамтарсан / 57 2012-10-26 Татах
114 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 50 2012-10-25 Татах
115 Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 51 2012-10-25 Татах
116 Зарим агаарын замуудын дээд, доод өндрийг өөрчлөн тогтоох тухай 47 2012-10-19 Татах
117 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 45 2012-10-18 Татах
118 Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах техникийн комиссийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 42 2012-10-16 Татах
119 Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай 39 2012-10-15 Татах
120 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 40 2012-10-15 Татах
121 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 41 2012-10-15 Татах
122 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 37 2012-10-10 Татах
123 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 34 2012-10-09 Татах
124 Бүртгэгчийн эрх цуцлах тухай 35 2012-10-09 Татах
125 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 33 2012-10-08 Татах
126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 32 2012-10-05 Татах
127 Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх авто замын чиглэл цуцлах тухай 31 2012-10-04 Татах
128 Ажил үүрэг хариуцуулах тухай 29 2012-10-03 Татах
129 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 27 2012-10-02 Татах
130 Ажлын хэсэг томилох тухай 24 2012-09-28 Татах
131 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 25 2012-09-28 Татах
132 Ажлын хэсэг томилох тухай 26 2012-09-28 Татах
133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 18 2012-09-18 Татах
134 Эрх олгох тухай 13 2012-09-14 Татах
135 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 14 2012-09-14 Татах
136 Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны зохион байгуулалтын бүтцийг баталж, орон тоо, цалингийн сүлжээг тогтоох тухай 16 2012-09-14 Татах
137 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 17 2012-09-14 Татах
138 Ажлын хэсэг томилох тухай 12 2012-09-13 Татах
139 Олон Улсын уулзалт, семинар зохион байгуулах тухай 10 2012-09-10 Татах
140 Техникийн комисс ажиллуулах тухай 6 2012-09-05 Татах
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.