Сайдын тушаал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Нислэгийн шугам хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 85 2019-03-15 Татах
2 Нислэгийн шугам хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 72 2019-03-12 Татах
3 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 41 2019-02-20 Татах
4 Нислэгийн шугам хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 27 2019-02-01 Татах
5 Нислэгийн шугам хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 17 2019-01-22 Татах
6 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 13 2019-01-14 Татах
7 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2018-12-13 Татах
8 Төрөөс авто тээврийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 286 2018-12-12 Татах
9 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 284 2018-12-11 Татах
10 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 266 2018-12-03 Татах
11 Статистикийн маягт батлах тухай 268 2018-12-03 Татах
12 Статистикийн маягт батлах тухай 267 2018-12-03 Татах
13 Статистикийн маягт батлах тухай 269 2018-12-03 Татах
14 Итгэмжлэгдсэн байгууллага томилох тухай 265 2018-11-29 Татах
15 Хөтөлбөр батлах тухай 255 2018-11-17 Татах
16 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, ажил үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай 76 2018-11-09 Татах
17 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 234 2018-10-24 Татах
18 Журам шинэчлэн батлах тухай 228 2018-10-18 Татах
19 Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 215 2018-09-24 Татах
20 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 174 2018-08-10 Татах
21 Төлөвлөгөө батлах тухай 170 2018-08-09 Татах
22 Эрх шилжүүлэх тухай 169 2018-08-08 Татах
23 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 152 2018-07-05 Татах
24 Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухай 151 2018-07-04 Татах
25 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 143 2018-06-27
26 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 144 2018-06-27 Татах
27 Улсын үзлэг явуулах тухай 146 2018-06-27 Татах
28 Журам шинэчлэн батлах тухай 119 2018-06-05 Татах
29 Төлөвлөгөө батлах тухай 105 2018-05-15 Татах
30 Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 96 2018-05-10 Татах
31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2018-05-04 Татах
32 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 66 2018-04-04 Татах
33 Дотоод аудитын хороог шинэчлэн батлах тухай 62 2018-03-30 Татах
34 Журам батлах тухай. 49 2018-03-14 Татах
35 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 20 2018-02-07 Татах
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 13 2018-01-24 Татах
37 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм батлах тухай 263 2017-12-21 Татах
38 Журам батлах тухай 259 2017-12-14 Татах
39 Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам 259 2017-12-14 Татах
40 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 253 2017-12-05 Татах
41 Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 228 2017-11-14 Татах
42 Машин механизмын цагийн жишиг норм батлах тухай 212 2017-10-13
43 Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай 190 2017-09-21 Татах
44 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 153 2017-08-07 Татах
45 Журам шинэчлэн батлах тухай (Зам, тээврийн салбарын шагнал олгох журам) 134 2017-06-27 Татах
46 Хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай 121 2017-06-15 Татах
47 Орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай 120 2017-06-12 Татах
48 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 112 2017-05-24 Татах
49 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай 102 2017-05-17 Татах
50 Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 61 2017-03-31 Татах
51 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 55 2017-03-20
52 Загвар батлах тухай 49 2017-03-09 Татах
53 Төлөвлөгөө батлах тухай 35 2017-02-20
54 Төлөвлөгөө батлах тухай/2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах/ 28 2017-02-10 Татах
55 Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай/Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл/ 31 2017-02-10 Татах
56 Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 20 2017-02-07 Татах
57 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах тухай 23 2017-02-07
58 Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 34 2017-01-30 Татах
59 Төлөвлөгөө батлах тухай 14 2017-01-23 Татах
60 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох тухай 2 2017-01-03
61 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 115 2016-12-13 Татах
62 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 110 2016-12-07 Татах
63 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний загвар, зааврыг шинэчлэн батлах тухай 113 2016-12-07 Татах
64 Сайдын нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай 107 2016-12-06 Татах
65 Зохицуулах хороо байгуулах тухай 109 2016-12-06
66 Зам, замын байгууламжийн норматив, техникийн баримт бичгийн тэмдэглэгээ, шифрийг шинээр болон шинэчлэн батлах тухай 102 2016-12-02 Татах
67 Гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүүлэх тухай 97 2016-11-24
68 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай 76 2016-11-09 Татах
69 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 66 2016-10-27 Татах
70 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 67 2016-10-27 Татах
71 Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 56 2016-10-21 Татах
72 Журам, шинэчилсэн орлогын төлөвлөгөө, бүтэц, орон тоо батлах тухай 57 2016-10-21
73 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 47 2016-10-07 Татах
74 Заавар батлах тухай 42 2016-10-03
75 Осол, зөрчлийн талаарх мэдээллийг шуурхай дамжуулах тухай 30 2016-09-20 Татах
76 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 32 2016-09-20
77 Хууль, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 18 2016-09-07 Татах
78 Авто замын салбарын техникийн баримт бичгүүд батлах тухай 186 2016-07-08 Татах
79 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 129 2016-05-27 Татах
80 Төлөвлөгөө батлах тухай 137 2016-05-27 Татах
81 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 138 2016-05-27 Татах
82 Төлөвлөгөө батлах тухай 109 2016-04-27 Татах
83 Суурь норм батлах тухай 152 2016-04-26 Татах
84 Авто замын ашиглалтын байдалд хяналт тавих, төлбөр авах үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 100 2016-04-21 Татах
85 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 94 2016-04-14 Татах
86 Журам батлах тухай 90 2016-04-12 Татах
87 Гэрчилгээ сунгах, шинээр олгох тухай 74 2016-03-23 Татах
88 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 60 2016-03-15 Татах
89 Дэд хөтөлбөр батлах тухай 61 2016-03-15 Татах
90 Олон улс, улсын болон орон нутгийн чанартай томоохон гүүр хамгаалагч -арчлагчийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 58 2016-03-11 Татах
91 Улсын чанартай авто замд хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, судалгааны ажил хийх журам батлах тухай 57 2016-03-09 Татах
92 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 50 2016-03-03 Татах
93 Агаарын хөлгийн шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр батлах тухай 48 2016-03-02 Татах
94 Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай 37 2016-02-18 Татах
95 Тээвэрлэлтйн чиглэл тогтоох тухай 33 2016-02-05 Татах
96 Гэрчилгээ олгох, сунгах тухай 30 2016-02-01 Татах
97 Төлөвлөгөө батлах тухай 21 2016-01-26 Татах
98 Жагсаалт батлах тухай 23 2016-01-26 Татах
99 Жагсаалт батлах тухай 23 2016-01-26 Татах
100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 24 2016-01-26 Татах
101 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 19 2016-01-25 Татах
102 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний загварыг шинэчлэн батлах тухай 20 2016-01-25 Татах
103 Тушаалын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 16 2016-01-20 Татах
104 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 17 2016-01-20 Татах
105 Сургалтад оролцуулах тухай 12 2016-01-14 Татах
106 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 11 2016-01-12 Татах
107 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 8 2016-01-11 Татах
108 Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 7 2016-01-08 Татах
109 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 4 2016-01-07 Татах
110 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 5 2016-01-07 Татах
111 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 6 2016-01-07 Татах
112 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 3 2016-01-05 Татах
113 Журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай 1 2016-01-04 Татах
114 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 2 2016-01-04 Татах
115 Зөвлөмж батлах тухай 339 2015-12-10 Татах
116 Төлөвлөгөө батлах тухай 302 2015-11-09 Татах
117 Цахим хэрэглээг хязгаарлах тухай 235 2015-09-15 Татах
118 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай-Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 160 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-39 “Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж”-д өөрчлөлт оруулах 225 2015-09-01 Татах
119 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай 204 2015-07-10 Татах
120 Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай-Төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ыг нэгдүгээр, “Суурь бүтэц ашиглалтын зардлын задаргаа”-г хоёрдугаар хавсралтаар 188 2015-07-03 Татах
121 Зам, тээврийн салбарт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 177 2015-06-24 Татах
122 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 111 дүгээр тушаалын 5 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-63 “Нисгэгчдээс бусад нисэх багын гишүүдын үнэмлэх, зэрэглэл”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах 146 2015-05-20 Татах
123 “Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир-үйл ажиллагаа”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 147 2015-05-20 Татах
124 Жагсаалт батлах тухай 88 2015-04-01 Татах
125 Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 86 2015-03-31 Татах
126 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай-Зам тээврийн сайдын 2012 оны 120 дугаар тушаалын 2, 3, 4 дүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах 61 2015-03-12 Татах
127 Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 17 2015-01-16 Татах
128 Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай 03 2015-01-12 Татах
129 Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам 225 2014-10-06 Татах
130 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/ 138/A-208 2014-06-02
131 БАРИЛГЫН ДҮРЭМ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ /БД 40-302-13/ 77 2014-03-31
132 Төлөвлөгөө батлах тухай 55 2014-03-17 Татах
133 ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн мэргэжлийн үнэмлэх/ 25/A/30 2014-02-10
134 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах/ 232 2013-10-21
135 Автотээврийн жишиг тариф шинэчлэн батлах тухай 162 2013-07-10 Татах
136 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 158 2013-07-08 Татах
137 Зам, тээврийн салбарын стандартыг шинэчлэн боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлах тухай 85 2013-04-05 Татах
138 Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай 77 2013-03-29
139 Улс хоорондын байнгын ачаа тээвэрлэлтийн талаар авар арга хэмжээний тухай 11 2013-01-18 Татах
140 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай 4 2013-01-14 Татах
141 Журмыг батлах тухай 120 2012-12-28
142 Төлөвлөгөө батлах тухай 71 2012-11-06 Татах
143 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 72 2012-11-06 Татах
144 Төлөвлөгөө батлах тухай 69 2012-11-05 Татах
145 Жагсаалт батлах тухай 67 2012-11-02 Татах
146 Төлөвлөгөө батлах тухай 68 2012-11-02 Татах
147 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 63 2012-10-31 Татах
148 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 64 2012-10-31 Татах
149 Хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай 66 2012-10-31 Татах
150 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 61 2012-10-30 Татах
151 Зохион байгуулалтын бүтэц, дүрэм, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 58 2012-10-29 Татах
152 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2012-10-29 Татах
153 Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 59 2012-10-29 Татах
154 Нөөц бүрдүүлэх тухай 53 2012-10-26 Татах
155 Шинжлэх ухаан, технологийн орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 54 2012-10-26 Татах
156 Дэд хөтөлбөр батлах тухай /Монгол Банкны ерөнхийлөгчтэй хамтарсан / 57 2012-10-26 Татах
157 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 50 2012-10-25 Татах
158 Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 51 2012-10-25 Татах
159 Зарим агаарын замуудын дээд, доод өндрийг өөрчлөн тогтоох тухай 47 2012-10-19 Татах
160 Өвөлжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 45 2012-10-18 Татах
161 Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах техникийн комиссийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 42 2012-10-16 Татах
162 Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай 39 2012-10-15 Татах
163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 40 2012-10-15 Татах
164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 41 2012-10-15 Татах
165 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 37 2012-10-10 Татах
166 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 34 2012-10-09 Татах
167 Бүртгэгчийн эрх цуцлах тухай 35 2012-10-09 Татах
168 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 33 2012-10-08 Татах
169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 32 2012-10-05 Татах
170 Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх авто замын чиглэл цуцлах тухай 31 2012-10-04 Татах
171 Ажил үүрэг хариуцуулах тухай 29 2012-10-03 Татах
172 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 27 2012-10-02 Татах
173 Ажлын хэсэг томилох тухай 24 2012-09-28 Татах
174 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 25 2012-09-28 Татах
175 Ажлын хэсэг томилох тухай 26 2012-09-28 Татах
176 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 18 2012-09-18 Татах
177 Эрх олгох тухай 13 2012-09-14 Татах
178 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 14 2012-09-14 Татах
179 Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны зохион байгуулалтын бүтцийг баталж, орон тоо, цалингийн сүлжээг тогтоох тухай 16 2012-09-14 Татах
180 Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 17 2012-09-14 Татах
181 Ажлын хэсэг томилох тухай 12 2012-09-13 Татах
182 Олон Улсын уулзалт, семинар зохион байгуулах тухай 10 2012-09-10 Татах
183 Техникийн комисс ажиллуулах тухай 6 2012-09-05 Татах

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.