Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын төсвийн багцийн 2018 оны худалдан авалтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчийн үнэлгээ 2017
... Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2018 онд засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөний биелэлт
... Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын хуралдаанаар 2018 онд хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад 2018 оны 1-р улирлын байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /ЗТХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ/
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
... Дэлгэрэнгүй
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 4 > 

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.