Хяналт-шинжилгээний тайлан
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2016 оны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
... Дэлгэрэнгүй
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
... Дэлгэрэнгүй
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2016 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүн
/2015 оны хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНААС ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ХАНГАХ ТАЛААР ХИЙЖ БУЙ АЖЛЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮН
/2015 оны 2-р улирлын байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНААС “МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ХИЙЖ БАЙГАА АЖЛЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.