Үйл ажиллагаа
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр, ложистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.... Дэлгэрэнгүй
Яамны үүрэг хариуцлагын ерөнхий хуваарь
Яам нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тус яамны чиглэлээр тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж, Зам, тээврийн сайд, Засгийн газрын танхимд бүх талын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлнэ. ... Дэлгэрэнгүй
Үйл ажиллагааны стратеги, стратегийн зорилт
Зам, тээврийн яам нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээ
Төмөр замын тээврийн асуудал, Иргэний нисэхийн асуудал, Авто тээврийн асуудал, Авто замын асуудал, Далай ашиглах болон усан замын тээврийн асуудал.... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.