Шилэн дансны хяналт
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2018 оны Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудит
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ТӨХК-ИЙ 2018 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ТӨҮГ-УУДЫН 2018 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХАРЬЯА ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2018 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ТӨҮГ-УУДЫН 2017 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
Харъяа байгууллагуудад хийсэн аудитын тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017.05.17-ны өдрийн 102 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
ТЕЗ, яам, харьяа агентлаг, төсөвт байгууллагын Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл, хуулийн хэрэгжилт
... Дэлгэрэнгүй
ТЕЗ ЗТХ-ЫН САЙДЫН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН АУДИТ
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.