Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХҮРЭЭНД ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2018 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ 2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
УРИАЛГА
... Дэлгэрэнгүй
Зам тээврийн яамны 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДYYЛГИЙГ БYРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ
Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 5 дугаар тогтоол... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.