Төлөвлөгөө, тайлан
Үндэсний чанарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН НОРМАТИВ, БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ САНГИЙН 2018-2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
2017 оны зам, тээврийн салбарын норматив, баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
2016-2017 онд Зам, тээврийн салбарын норматив, баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
... Дэлгэрэнгүй
2016-2017 онд Зам, тээврийн салбарын норматив, баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.