Өргөдөл, гомдлын танилцуулга
2017 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ 8-Р САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 7-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 6-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 5-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2017 оны 4-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Товч мэдээ... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол улсын хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг тус тус баримтлан 2016 онд тус яаманд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ III УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМАНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМАНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.